Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

l


lɛɛ /lɛ́ɛ̀/ [lɛ̂:] pro.emp. quant à elle/lui (c.5)
lɛɛ /lɛ́ɛ̀/ [lɛ̂:] n. 1/2 diseur
lɛʼ-lɛʼ /lɛ́ʼ-lɛ́ʼ/ [lɛ́ʔlɛ́ʔ] id. en désordre
lɛʼla /lɛ́ʼlá/ [lɛ́ʔəlá] 1n. 3/4 indiqué; indexé; instruction; enseignement 2n. vantardise
lɛl /lɛ̂l/ [lɛ̂l] num.ord. troisième (c.1,1a,3,7)
lɛl /lɛ̂l/ [lɛ̂l] num.card trois (c.10)
lɛr /lɛ̀r/ [lɛ̀ɾ] n. 7/8 ailes de chauve-souris
lɛra /lɛ̀rá/ [lɛ̀ɾá] n. 3/4 cousu; mis ensemble
liim /líîm/ [líîm] id. straight
liʼ /lîʼ/ [lîʔ] adv. après celà
liʼla /lîʼlà/ [lîʔəlà] n. 1/2 accompagnateur
lima /límà/ [límà] n. 7/8 rêve
lira /lírà/ [líɾà] n. 1/2 litre
lire-li-lire /lìré-lí-lìré/ [lìɾélílìɾé] id. lenteur
lirɨdɨ /lírɨ́dɨ́/ [líɾɪ́dɪ́] id. reserré ensemble
/lɨ́/ [lɪ́] n. 7/8 arbre; bois; bâton
/lɨ́/ [lɪ́] pro. il/elle a (c.5)
/lɨ̂, lɨ̀, lɨ̂ʼ/ [lɪ̂, lɪ̀, ɪ̂ʔ] dém. ce (c.5); cet (c.5); cette (c.5)
/lɨ́/ [lɪ́] def. art.rel.(position médiane) (c.5)
lɨh /lɨ́h/ [lɪ́h] pro.p. leur (c.5); à nous (excl) (c.5)
lɨh boo nɔɔ /lɨ́h bòò nɔ́ɔ́/ [lɪ́h bò: nɔ́:] lct. 1à eux et à moi (c.5); à nous (excl.) (c.5); notre (excl) (c.5) 2à eux et à nous (excl.) (c.5); à nous (excl.) (c.5); notre (excl) (c.5) 3à lui/elle et à nous (excl.) (c.5); à nous (excl.) (c.5); notre (excl) (c.5) 4à eux et à nous (excl.) (c.5); à nous (excl.) (c.5); notre (excl) (c.5)
lɨha /lɨ́hǎ/ [lɪ́hǎ] dém. cet autre (c.5)
lɨl /lɨ̀l/ [lɪ̀l] n. ce qui est fort
lɨl mʉr /lɨ̀l mʉ̂r/ [lɪ̀l mʊ̂ɾ] lct. homme fort
lɨl-nkul /lɨ̀l-nkùl/ [lɪ̀lŋkùl] n. 3/4 les fortes