Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

l


lɨlɛh /lɨ́lɛ̂h/ [lɪ́lɛ̂h] adj. tout(c.5)
lɨn /lɨ́n/ [lɪ́n] pro.p. à vous (c.5); votre (c.5)
lɨn boo nɔɔ /lɨ́n bòò nɔ́ɔ́/ [lɪ́n bò: nɔ́:] lct. 1à eux et à toi (c.5); à vous (c.5); votre (c.5) 2à eux et à vous (c.5); à vous (c.5); votre (c.5) 3à lui/elle et à vous (c.5); à vous (c.5); votre (c.5) 4à lui/elle et à toi (c.5); à vous (c.5); votre (c.5)
lɨna /lɨ́ná/ [lɪ́ná] pro.p. à nous (incl) (c.5); notre (incl) (c.5)
lɨna boo nɔɔ /lɨ́ná bòò nɔ́ɔ́/ [lɪ́ná bò: nɔ́:] lct. 1à eux et à nous (incl) (c.5); à nous (incl) (c.5); notre (incl) (c.5) 2à lui/elle et à nous (incl) (c.5); à nous (incl) (c.5); notre (incl) (c.5)
lɨnɨ /lɨ́nɨ̌/ [lɪ́nɪ̌] dém. celui-là (c.5)
lɨra /lɨ́rá/ [lɪ́ɾá] n. 3/4 ruiné; gâté; dommagé
lo // [] pro.p. à toi (c.5); ton (c.5); ta (c.5)
lobila /lóbìlà/ [lóbìlà] n. 7/8 travailleur
lœla /lœ́lá/ [lœ́lá] n. 3/4 décortiqué
loʼo /lòʼò/ [lòʔò] n. 3/4 jeune gens
lolo /lòlò/ [lòlò] n. 7/8 canard
lomo /lòmó/ [lòmó] n. 7/8 arbre quinine
lon /lôn/ [lôn] n. 1/2 natte qui couvre la cime de la maison
lono /lònó/ [lònó] n. 7/8 bague
loŋ-sɨa /lóŋ-sɨ́à/ [lóŋsɪ́à] n. 7/8 chaise longue
loo /lóó/ [ló:] n. 3/4 liane
loonkan /lóònkán/ [lô:ŋkán] pro. d'autrui (c.5)
lor /lòr/ [lòɾ] n. 3/4 balance; juge; arbitre
lɔb /lɔ̌b/ [lɔ̌b] n. 3/4 parole; sujet; affaire; différend
lɔ̀b /lɔ̀b/ [lɔ̀b] n. 1/2 assesseur; arbitre
lɔblɔb /lɔ́blɔ̀b/ [lɔ́blɔ̀b] n. 7/8 langues inconnues
lɔm /lɔ̂m/ [lɔ̂m] n. 1/2 piègeur
lɔɔ /lɔ́ɔ̀/ [lɔ̂:] n. 3/4 branche d'un arbre
lɔɔ /lɔ́ɔ́/ [lɔ́:] pro.p. à eux (c.5); leur (c.5)