Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

l


lɔɔ /lɔ́ɔ̀/ [lɔ̂:] n. 3/4 1nouvelle 2dire
lɔr /lɔ̀r/ [lɔ̀ɾ] n. 1/2 tailleur
lu-lu-lu-lu-lu /lú-lú-lú-lú-lú/ [lúlúlúlúlú] id. vite
luʼ /lúʼ/ [lúʔ] n. 7/8 proximité
luʼ /lùʼ/ [lùʔ] n. 1/2 cire
lul /lûl/ [lûl] n. 1/2 forgeron; orfèvre
lula /lúlá/ [lúlá] n. 3/4 forgé
lumo /lúmó/ [lúmó] n. 7/8 asticot
lur /lùr/ [lùɾ] n. 3/4 ride
lurʉdʉ /lúrʉ́dʉ́/ [lúɾʊ́dʊ́] id. plein
luu-lu-luu /lúú-lù-lúú/ [lú:lùlú:] id. débordant; hors du contrôle du propriétaire; encombré
luumo /lùùmǒ/ [lù:mǒ] id. calme
/lʉ̂/ [lʊ̂] 1n. 3/4 tête 2n. chapitre 3n. chef
lʉ ekan /lʉ́ ékǎn/ [lʊ́ ékǎn] lct. thème principal; sujet
lʉ mʉr /lʉ́ mʉ̂r/ [lʊ́ mʊ̂ɾ] lct. personne influente
lʉ nyɨʼa id. tête haute, signe d'orgueil
lʉa /lʉ́à/ [lʊ́à] n. 3/4 mamba vert
lʉa-zu /lʉ́à-zù/ [lʊ́àzù] n. 3/4 mamba jaune
lʉdʉdʉ [lʊdʊdʊ] id. venant nombreux
lʉlɔŋ /lʉ́lɔ́ŋ/ [lʊ́lɔ́ŋ] n. 7/8 flûte
lʉmlʉ /lʉ́mlʉ́/ [lʊ́məlʊ́] 1n. 3/4 apôtre 2n. commission
lʉn /lʉ̌n/ [lʊ̌n] n. 7/8 lieu inoccupé entre villages
lʉŋa /lʉ̀ŋá/ [lʊ̀ŋá] n. 7/8 seau
lʉo-lɨ-lʉo /lʉ́ó-lɨ̀-lʉ́ó/ [lʊ́ólɪ̀lʊ́ó] id. désordonnée
lʉo-lʉo /lʉ̀ò-lʉ̀ò/ [lʊ̀òlʊ̀ò] id. éloquent