Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

l


lʉʉ /lʉ́ʉ́/ [lʊ́:] art. certain (c.5); autre (c.5)
lʉʉ-lʉ-lʉʉ /lʉ́ʉ́-lʉ̀-lʉ́ʉ́/ [lʊ́:lʊ̀lʊ́:] id. agité
lwab /lwâb/ [lʋâb] n. 7/8 arbre qui donne de l'encre
lwaʼ /lwǎʼ/ [lʋǎʔ] n. 7/8 ce qui provoque la nausée
lwal /lwàl/ [lʋàl] n. 7/8 petit poisson
lwib /lwǐb/ [ly̌b] n. 7/8 parler
lwib bɨba bɨba /lwǐb bɨ́bá bɨ́bá/ [ly̌b bɪ́bá bɪ́bá] lct. hypocrisie
lwib bɨkʉʉŋʉ /lwǐb bɨ́kʉ́ʉ́ŋʉ́/ [ly̌b bɪ́kʊ́:ŋʊ́] lct. toute ruse
lwib mokpeʼla /lwǐb mòkpéʼlá/ [ly̌b mòkpéʔəlá] lct. ironie
lwib mopɨʼ /lwǐb mópɨ̀ʼ/ [ly̌b mópɪ̀ʔ] lct. paroles rusées
lwib odim /lwǐb ódîm/ [ly̌b ódîm] lct. mystères
lwiba /lwìbá/ [lỳbá] n. 3/4 manière de s'exprimer; expression
lwiba /lwìbà/ [lỳbà] n. 1/2 locuteur
lwɨa /lwɨ́á/ [lʏ́á] n. 3/4 tressé
lwɨɨra /lwɨ̀ɨ̀rá/ [lʏ̀:ɾá] n. 3/4 serré
lwɨla /lwɨ́lá/ [lʏ́lá] n. 3/4 décortiqué
lwɨŋla /lwɨ́ŋlá/ [lʏ́ŋəlá] n. 3/4 remplis
lya-lya-lya /lyà-lyà-lyà/ [ljàljàljà] id. aiguisé
lyanbe /lyànbé/ [ljànbé] id. debout en vue de tous
lyoʼ-lyoʼ /lyòʼ-lyòʼ/ [ljòʔljòʔ] id. vert