Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

m


mɨkɛh /kɛ̀h/ [kɛ̀h] n. 3/4 heure
mɨkɔɔ /mɨ̀kɔ̀ɔ̀/ [mɪ̀kɔ̀:] n. 4 teigne
mɨku mɨ dʉ /mɨ̀kù mɨ̀ dʉ̂/ [mɪ̀kù mɪ̀ dʊ̂] lct. narines
mɨkubla /mɨ̀kùblá/ [mɪ̀kùbəlá] n. 4 êtres vivants
mɨlɛl /mɨ̀lɛ̂l/ [mɪ̀lɛ̂l] num.card trois (c.4)
mɨlɨɨra /mɨ̀lɨ̀ɨ̀rá/ [mɪ̀lɪ̀:ɾá] n. 4 retards
mɨlœla /mɨ̀lœ́lá/ [mɪ̀lœ́lá] n. 3/4 égrainés
mɨlʉ myé óntaa kʉ ɨ /mɨ̀lʉ́ myé óntà: kʉ́ ɨ́/ [mɪ̀lʊ́ mjó:ntà: kʊ́ ɪ́] lct. intérêts; profits
mɨmba /mɨ̀mbá/ [mɪ̀mbá] num.card deux (c.4)
mɨmbi mɨmbi /mɨ̀mbì mɨ̀mbì/ [mɪ̀mbì mɪ̀mbì] lct. de toutes sortes
mɨmbiʼe /mɨ̀mbìʼè/ [mɪ̀mbìʔè] n. 4 purée
mɨmbima /mɨ̀mbìmà/ [mɪ̀mbìmà] n. 4 meurtrisseurs
mɨmbwɨhla /mɨ̀mbwɨ̀hlà/ [mɪ̀mbʏ̀hlà] n. 4 pleurs; lamentations
mɨmɛh /mɨ́mɛ̂h/ [mɪ́mɛ̂h] adj. tous (c.6,6a)
mɨmpa /mɨ̀mpâ/ [mɪ̀mpâ] adj. vrais (c.4); véritables (c.4)
mɨmpwar /mɨ̀mpwár/ [mɪ̀mpʋáɾ] adj. 1mêmes (c.4) 2un (c.4)
mɨmya /mɨ̀myâ/ [mɪ̀mjâ] adj. anciens (c.4)
mɨn /mɨ́n/ [mɪ́n] pro.p. à vous (c.6,6a); vos (c.6,6a)
mɨn boo nɔɔ /mɨ́n bòò nɔ́ɔ́/ [mɪ́n bò: nɔ́:] lct. 1vos (c.6,6a); à eux et à toi (c.6,6a); à vous (c.6,6a) 2vos (c.6,6a); à eux et à vous (c.6,6a); à vous (c.6,6a) 3vos (c.6,6a); à lui/elle et à vous (c.6,6a); à vous (c.6,6a) 4vos (c.6,6a); à vous (c.6,6a); à lui/elle et à toi (c.6,6a)
mɨna /mɨ́ná/ [mɪ́ná] pro.p. à nous (incl) (c.6,6a); nos (incl) (c.6,6a)
mɨnâ /mɨ̀nâ/ [mɪ̀nâ] num.card quatre (c.4)
mɨna boo nɔɔ /mɨ́ná bòò nɔ́ɔ́/ [mɪ́ná bò: nɔ́:] lct. 1à eux et à nous (incl) (c.6,6a); à nous (incl) (c.6,6a); nos (incl) (c.6,6a) 2à lui/elle et à nous (incl) (c.6,6a); à nous (incl) (c.6,6a); nos (incl) (c.6,6a)
mɨndebʉr /mɨ̀ndèbʉ̀r/ [mɪ̀ndèbʊ̀ɾ] n. 4/2 cannibal
mɨndɛl /mɨ̀ndɛ̌l/ [mɪ̀ndɛ̌l] n. 4 difficultés
mɨndwe motwaʼle /mɨ̀ndwé mótwàʼlè/ [mɪ̀ndɥé mótʋàʔəlè] lct. colliers