Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

m


mɨɔ mo mʉma /mɨ́ɔ̌ mò mʉ́má/ [mɪ́ɔ̌ mò mʊ́má] lct. belle-sœur
mɨpumo /mɨ̀púmó/ [mɪ̀púmó] adj. blancs (c.4)
mɨra /mɨ́rà/ [mɪ́ɾà] n. 1/2 metre
mɨswɨh mɨmba mɨmba /mɨ̀swɨ̂h mɨ̀mbá mɨ́mbá/ [mɪ̀sʏ̂h mɪ̀mbá mɪ́mbá] lct. éssouflé
mɨtala /mɨ̀tálá/ [mɪ̀tálá] adj. froids (c.4)
mɨtɛn /mɨ̀tɛ̂n/ [mɪ̀tɛ̂n] num.card cinq (c.4)
mɨtia /mɨ̀tíá/ [mɪ̀tíá] adj. petits (c.4)
mɨtuu e mɨndɛl /mɨ̀túú è mɨ̀ndɛ̀l/ [mɪ̀tú: è mɪ̀ndɛ̀l] lct. tribulations
mɨtuutuu /mɨ̀túútúú/ [mɪ̀tú:tú:] n. 4 peines des travaux
mɨtʉʼla /mɨ̀tʉ̂ʼlà/ [mɪ̀tʊ̂ʔəlà] n. 4 le peu des choses qui restent après la grande cueillette ou le moisson
mɨtwaʼa /mɨ̀twáʼá/ [mɪ̀tʋáʔá] adj. minces (c.4)
mɨʉ /mɨ́ʉ̌/ [mɪ́ʊ̌] n. 1/2 frère à toi
mo /mò mó/ [mò mó] conn. 1de (personne) 2de (c.6,6a)
mo // [] n. 3/4 1ventre 2sein
mo // [] pro.p. à toi (c.6,6a); tes (c.6,6a)
mob /mób/ [mób] n. 6 dots
moba /mòbá/ [mòbá] num.card deux (c.6)
moba /mòbǎ/ [mòbǎ] n. 6a un endroit marquetée sur la peau d'un bête; taches
mobara /mòbárá/ [mòbáɾá] n. 6a salutations
mobe /mòbě/ [mòbě] n. 6a tort
mobe mo twii ceme /mòbè mò twíí cémè/ [mòbè mò tý: cémè] lct. jugement injuste; tort non méritée
mobee /mòbèè/ [mòbè:] n. 6a jouir et contempler ce qu' on vient de découvrir sans faire attention aux dangers
mobeŋ mo mbɛr /mòběŋ mó mbɛ̌r/ [mòběŋ mó mbɛ̌ɾ] lct. voisins
mobeŋla /mòbèŋlà/ [mòbèŋəlà] n. 6a embrasse
mobi /mòbì/ [mòbì] n. 6a possessions