Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

m


mobœʼa /mòbœ̀ʼà/ [mòbœ̀ʔà] n. 6a adoption
mobomo /mòbòmò/ [mòbòmò] n. 6a saleté
mobɔa /mòbɔ́à/ [mòbɔ́à] n. 6a aube
mobɔa mo dobo /mòbɔ́à mò dóbò/ [mòbɔ́à mò dóbò] lct. aube
mobua /mòbúà/ [mòbúà] n. 6a pauvreté
mobun /mòbún/ [mòbún] n. 6a mépris
mobʉbla /mòbʉ́blá/ [mòbʊ́bəlá] n. 6a tentation
mobyaʼ /mòbyàʼ/ [mòbjàʔ] n. 6a offenses
mobyɛl /mòbyɛ́l/ [mòbjɛ́l] n. 6a naissance
mocye /mòcyé/ [mòcjé] n. 6a prêté pour qu'il soit fécondé
mocyeele /mòcyéèlé/ [mòcjê:lé] n. 6a salive
mocyɛʼ /mòcyɛ̀ʼ/ [mòcjɛ̀ʔ] n. 6a fertilité (du sol)
mocyɛʼ mo mpom /mòcyɛ̀ʼ mò mpóm/ [mòcjɛ̀ʔ mò mpóm] lct. bénédiction
mocyɛʼ mo nyʉl /mòcyɛ̀ʼ mò nyʉ̂l/ [mòcjɛ̀ʔ mò ɲʊ̂l] lct. fatigue
mode /mòdè/ [mòdè] n. 6a nourriture
mode mo ekpa /mòdè mó ékpà/ [mòdè mé:kpà] lct. viande
modibe /mòdíbé/ [mòdíbé] n. 6a eau
modibe mo ede /mòdíbé ḿó édè/ [mòdíbé ḿó édè] lct. eau potable; eau à boire
modibe mo lwab /mòdíbé mó lwâb/ [mòdíbé mó lʋâb] lct. encre
modiʼa /mòdíʼà/ [mòdíʔà] n. 6a chaleur
modiʼe /mòdíʼè/ [mòdíʔè] n. 6a incendie
modila /mòdìlá/ [mòdìlá] n. 6/2 héritier
modile /mòdìlè/ [mòdìlè] n. 6a poids
moduo /mòdúó/ [mòdúó] adj. chauds (c.6,6a)
modwan /mòdwán/ [mòdʋán] adj. nouveaux (c.6,6a)