Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

m


modweʼe /mòdwéʼè/, /mòdwéʼè/ [mòdɥéʔè, mòdɥéʔè] n. 6a premier-né
modwɛʼla /mòdwɛ̂ʼlà/ [mòdɥɛ̂ʔəlà] n. 6a 1regard 2vue 3regarde 4faire les choses cachées en vue de décevoir
modwih-mo /mòdwìh-mò/ [mòdỳhmò] n. 6a directe et propre
modwine /mòdwínè/ [mòdýnè] n. 6a noircir
modwine mo pum /mòdwínè mó pùm/ [mòdýnè mó pùm] lct. la tombée de la nuit
modwinɨ /mòdwínɨ́/ [mòdýnɪ́] adj. foncés (c.6,6a); noirs (c.6,6a)
mœh /mœ́h/ [mœ́h] n. 6 petites poignées de
mœh /mœ̂h/ [mœ̂h] n. 5/6 esp. de plantain (pl.)
mofehle /mòféhlé/ [mòféhlé] n. 6a fin
mofih /mòfîh/ [mòfîh] adj. différents (c.6,6a); autres (c.6,6a)
mofii /mòfìí/ [mòfǐ:] n. 6a cendres
mofo /mòfǒ/ [mòfǒ] n. 6a cachette
mofulo /mòfùlò/ [mòfùlò] n. 6a confluence
mofulu /mòfúlú/ [mòfúlú] n. 6a coutume
mofwah /mòfwáh/ [mòfʋáh] n. 6a paquet
mofwah e momo /mòfwáh è mómó/ [mòfʋáh è mómó] (mongɨr) lct. gris-gris
mogbabla /mògbàblà/ [mògbàbəlà] n. 6a état de la puberté
mogublo /mògúbló/ [mògúbəló] adj. courts (c.6,6a)
moguho n. 6a sors
mogumba /mògùmbà/ [mògùmbà] n. 6a douleur de piment, des flammes,
mogʉà /mògʉ́à/ [mògʊ́à] n. 6a graisse
mogwɨa /mògwɨ́á/ [mògʏ́á] n. 6a légume
mogwɨe /mògwɨ́è/ [mògʏ́è] n. 6a croissance
moho /móhó/ [móhó] n. 3/4 journée
moho ti /móhó tì/ [móhó tì] lct. journée sainte