Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

m


mojoʼo /mòjóʼò/ [mòɟóʔò] n. 6a obéissance
mojomo /mòjómò/ [mòɟómò] n. 6a salinité
mojwɨ̀ʼa /mòjwɨ̀ʼà/ [mòɟʏ̀ʔà] n. 6a autorité
mokǎʼ mokǎʼ /mòkǎʼ mòkǎʼ/ [mòkǎʔ mòkǎʔ] lct. de toutes sortes
mokana /mòkánǎ/ [mòkánǎ] n. 6a sève
mokebe /mòkèbè/ [mòkèbè] n. 6a raison
mokɔbla /mòkɔ̀blà/ [mòkɔ̀bəlà] n. 6a difficulté
mokɔla /mòkɔ́là/ [mòkɔ́là] n. 6a un fruit non récolté pendant le passage des moissonneurs
mokɔm /kɔ́m/ [kɔ́m] n. 6a bracelet
mokpa /mòkpâ/ [mòkpâ] n. 6a applaudissements
mokpeʼla /mòkpéʼlá/ [mòkpéʔəlá] n. 6a ironie
mokuna-bʉr /mòkùnàbʉ̀r/ [mòkùnàbʊ̀ɾ] n. 3/4 avengeur
mokʉ ngʉb /mòkʉ̌ ngʉ̂b/ [mòkʊ̌ ŋgʊ̂b] lct. une paire de chausseurs
mokʉa mo dɔm /mòkʉ̀à mò dɔ̂m/ [mòkʊ̀à mò dɔ̂m] lct. armes de guerre; arguments défense; mémoire de défense; matériel de combat
mokʉmongʉr /mòkʉ́móngʉ̂r/ [mòkʊ́móŋgʊ̂ɾ] n. 6a tomate
mokwah /mòkwàh/ [mòkʋàh] n. 6a endroit où les branches sont touffues
molama /mòlámà/ [mòlámà] n. 6a aube
molama mo mɛn /mòlámà mó mɛ́n/ [mòlámà mó mɛ́n] lct. aube
molele /mòlèlè/ [mòlèlè] n. 6a hardiesse; stabilité; durabilité; dureté
molɛɛ-nyʉl /mólɛ́ɛ̀-nyʉ̂l/ [mólɛ̂:ɲʊ̂l] n. 1/2 personne arrogante
molɛl /mòlɛ̂l/ [mòlɛ̂l] num.card trois (c.6)
moliʼ /mòlîʼ/ [mòlîʔ] n. 6a testament
moliŋ /mòlíŋ/ [mòlíŋ] n. 6a consternation suite à la perte d'une personne chère
moloʼ /mòlǒʼ/ [mòlǒʔ] n. 6a rosée
molu mo gbal /mòlú mó gbál/ [mòlú mó gbál] lct. droits conjugal