Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

m


molul /mòlûl/ [mòlûl] n. 6a connaissance de la forge; science de forger
molʉna /mòlʉ́nà/ [mòlʊ́nà] n. 6a ce qui mord
molwaʼbe /mòlwàʼbè/ [mòlʋàʔbè] n. 6a impureté; abomination; dégout
molwɨɨ /mòlwɨ́ɨ̀/ [mòlʏ̂:] n. 6a insultes
molyah /mòlyâh/ [mòljâh] n. 6a saut
momɛn /mòmɛ́n/ [mòmɛ́n] n. 6a milieu
momihla /mòmîhlà/ [mòmîhlà] n. 6a urine
momo /mómó/ [mómó] n. 6 paquets
momo /mòmò/ [mòmò] n. 6 derrières des maisons
mompa /mòmpâ/ [mòmpâ] adj. vrais (c.6,6a); véritables (c.6,6a)
mompaʼ /mòmpáʼ/ [mòmpáʔ] n. 6a campement
mompɨ /mòmpɨ́/ [mòmpɪ́] n. 6-10 trous
mompom /mòmpôm/ [mòmpôm] n. 6a visite pour rentrer avec la femme
mompor /mòmpôr/ [mòmpôɾ] n. 6a habits
mompor mo dɔm /mòmpór mó dɔ̂m/ [mòmpóɾ mó dɔ̂m] lct. armure
mompɔʼ /mòmpɔ́ʼ/ [mòmpɔ́ʔ] n. 6a prix
mompwar /mòmpwár/ [mòmpʋáɾ] adj. 1mêmes (c.6,6a) 2un (c.6)
momuna /mòmùnà/ [mòmùnà] n. 6a pleine lune
momuno /mòmùnò/ [mòmùnò] n. 6a racines déterrées
momya /mòmyâ/ [mòmjâ] adj. anciens (c.6,6a)
monâ /mònâ/ [mònâ] num.card quatre (c.6)
monceme /mòncémé/ [mòncémé] n. 6a sourcils
moncɛnba /mòncɛ̀nbà/ [mòncɛ̀nbà] n. 6a éclat; gloire visible
mongamla /mòngàmlà/ [mòŋgàməlà] n. 6a disput
mongan /mòngàn/ [mòŋgàn] n. 6a resistance