Parcourir l'Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

m


mongbɨm /mòngbɨ́m/ [mòŋmgbɪ́m] n. 6a espèce de maladie qui fait gonfler les joues
mongɨr [mòngɨ̀r] mofwah e momo
mongɨsa [mòngɨ̀sà] mozeʼle
moni /mònî/ [mònî] n. 6a deuxième veille; heure tardive
monɨ /mónɨ̌/ [mónɪ̌] dém. ceux-là (suivant le nom) (c.6,6a)
monɨnɨ /mònɨ́nɨ́/ [mònɪ́nɪ́] adj. gros (pl) (c.6,6a); grands (c.6,6a)
monjaŋ /mònjáŋ/ [mònɟáŋ] n. 6/2 balafon
monkɛɛ /mònkɛ́ɛ̀/ [mòŋkɛ̂:] n. 6a port
monkɛɛ /mònkɛ́ɛ́/ [mòŋkɛ́:] n. 6a le port
monkɔʼ /mònkɔ̀ʼ/ [mòŋkɔ̀ʔ] n. 6a provisions
mono /mónǒ/ [mónǒ] n. 1 ton enfant
monɔɔlʉ /mònɔ̀ɔ̀lʉ̀/ [mònɔ̀:lʊ̀] n. 6a visite
montinɨ /mòntìnɨ̂/ [mòntìnɪ̂] adj. entiers (c.6,6a)
montɨ-montɨ /mòntɨ̀-móntɨ̀/ [mòntɪ̀móntɪ̀] id. en abondance
montɨɛ /mòntɨ́ɛ́/ [mòntɪ́ɛ́] adj. combien? (c.6,6a)
montɔɔlʉ /mòntɔ̀ɔ̀lʉ̀/ [mòntɔ̀:lʊ̀] n. 6a les relations sexuelles avec une femme allaitante
monwam /mònwǎm/ [mònʋǎm] n. 6a saveur délicieuse
monwoʼ /mònwòʼ/ [mònʋòʔ] n. 6a vin
monwoʼ mo rezɛŋ /mònwòʼ mó rèzɛ̂ŋ/ [mònwòʔ mó rèzɛ̂ŋ] lct. vin
monyan /mònyàn/ [mòɲàn] 1n. 6a dangereux 2n. courage
monyaŋ /mònyâŋ/ [mòɲâŋ] n. 6a lait
monyǎŋ /mònyǎŋ/ [mòɲǎŋ] n. 6a huile des noix palmistes
monyɨɨ /mònyɨ́ɨ̀/ [mòɲɪ̂:] n. 6a murmurs
monyolo /mònyòlò/ [mòɲòlò] n. 6/2 chat
monyʉla /mònyʉ́là/ [mòɲʊ́là] n. 6a boisson