Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

m


moo /móò/ [mô:] n. 6 cordons ombilical
moonkan /móònkán/ [mô:ŋkán] pro. d'autrui (c.6,6a)
mopam /mòpǎm/ [mòpǎm] n. 6a beaucoup de gens
mopam /mòpàm/ [mòpàm] n. 6a fait de sortir
mopere /mòpéré/ [mòpéɾé] n. 6a mots choquants
mopes /mòpès/ [mòpès] n. 6a pépins
mopoʼ /mòpòʼ/ [mòpòʔ] n. 6a richesse
mopumo /mòpúmó/ [mòpúmó] adj. blancs (c.6,6a)
mor /môr/ [môɾ] n. 6 mêmes âges
mosa /mòsâ/ [mòsâ] n. 6a travaux
mosàa-mɔm /mòsàá-mɔ̀m/ [mòsǎ:mɔ̀m] n. 6/2 médiateur; réconciliateur; intermédiateur
mosaʼ /mòsâʼ/ [mòsâʔ] n. 6a tremblement
moseʼla /mòsêʼlà/ [mòsêʔəlà] n. 6a louanges
mosie /mòsíé/ [mòsíé] n. 6a fin; enfin
mosiŋ /mòsìŋ/ [mòsìŋ] n. 6a match de la lutte
mosɨa /mòsɨ́ǎ/ [mòsɪ́ǎ] n. 6a sable
mosɨn /mòsɨ́n/ [mòsɪ́n] n. 6a refus de faire parce qu'une autre personne ne s'y met pas au travail
mosono /mòsónó/ [mòsónó] n. 6a doutes; discorde
mosɔm /mòsɔ́m/ [mòsɔ́m] n. 6a honte
mosum /mòsûm/ [mòsûm] n. 6a honneur
mosʉm /mòsʉ̂m/ [mòsʊ̂m] n. 6a éloges
moswɨhlɨ /mòswɨ̀hlɨ̀/ [mòsʏ̀hlɪ̀] n. 6a salutations
mosyɛɛla /mòsyɛ́ɛ̀là/ [mòsjɛ̂:là] n. 6a commérages
mosyɛʼ motwɨra /mòsyɛ̀ʼ mòtwɨ̀rà/ [mòsjɛ̀ʔ mòtʏ̀ɾà] lct. brusquement
mosyomlʉ /mòsyòmlʉ̀/ [mòsjòməlʊ̀] n. 6a malédictions données par une personne pas proche dans le système de parenté