Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

m


motala /mòtálá/ [mòtálá] adj. froids (c.6,6a)
motala /mòtàlà/ [mòtàlà] n. 6a fraicheur; paix
motɛbla /mòtɛ̀blà/ [motɛbəla] n. 6a actes sexuels
motɛɛrɨ /mòtɛ́ɛ́rɨ́/ [mòtɛ́:ɾɪ́] n. 6a début
motɛn /mòtɛ̂n/ [mòtɛ̂n] num.card cinq (c.6)
motia /mòtíá/ [mòtíá] adj. petits (c.6,6a)
motié /mòtìé/ [mòtìé] n. 6a sang
motɨ /mòtɨ́/ [mòtɪ́] n. 6a huile rouge d'huile
motɨɨ /mòtɨ́ɨ́/ [mòtɪ́:] n. 6a conseils
motɨʼla /mòtɨ̀ʼlà/ [mòtɪ̀ʔəlà] n. 6a misérable
moto-moto /mòtô-mòtô/ [mòtômòtô] n. 6a le fait de partir et ne plus revenir
motuʼo /mòtúʼó/ [mòtúʔó] n. 6a blagues
motʉa /mòtʉ́à/ [mòtʊ́à] n. 6/2 voiture
motʉʼra /mòtʉ́ʼrá/ [mòtʊ́ʔəɾá] n. 6a murmures
motʉratʉ /mòtʉ̀ràtʉ̀/ [mòtʊ̀ɾàtʊ̀] n. 6a face à face ou côte à côte
motwaʼa /mòtwáʼá/ [mòtʋáʔá] adj. minces (c.6,6a)
motwina /mòtwína/ [mòtýna] n. 6a sacrifice; offrande
motwɨra /mòtwɨ̀râ/ [mòtʏ̀ɾâ] n. 6a soudaine
moveʼle /mòvèʼlé/ [mòvèʔəlé] n. 6a épreuve
movoʼ /mòvóʼ/ [mòvòʔ] 1n. 6a médisance; injures 2n. médisance
mowʉm bu /mòwʉ̂m bǔ/ [mòʋʊ̂m bǔ] num.card quatre-vingts-dix
mowʉm bu e bɨtɛn /mòwʉ̂m bǔ è bɨ̀tɛ̂n/ [mòʋʊ̂m bǔ è bɪ̀tɛ̂n] num.card quatre-vingt-quinze (c.8)
mowʉm bu e l'otɛn /mòwʉ̂m bǔ è l'òtɛ̂n/ [mòʋʊ̂m bǔ è lòtɛ̂n] num.card quatre-vingt-quinze (c.2,2a)
mowʉm bu e mɨnâ /mòwʉ̂m bǔ è mɨ̀nâ/ [mòʋʊ̂m bǔ è mɪ̀nâ] num.card quatre-vingt-quinze (c.4)
mowʉm bu e monâ /mòwʉ̂m bǔ è mònâ/ [mòʋʊ̂m bǔ è mònâ] num.card quatre-vingt-quinze (c.6)