Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

m


maa /màá/ [mǎ:] n. 6 crabes
maa /máà/ [mâ:] n. 6 villages natales (des femmes mariées)
maa /màà/ [mà:] n. 6 bandes
maa /máá/ [má:] n. 6 pelouses
máa /máà/ [mâ:] art.interr. quels? (c.6,6a)
madiʼ /mádǐʼ/ [mádǐʔ] n. 1/2 magique
mah /mâh/ [mâh] n. 6 cadeaux
makir /mákîr/ [mákîɾ] n. 1/2 marché; commerce
maʼ /mǎʼ/ [mǎʔ] n. 6 instruments fait de 2 bâtons et un bout de bambou
mala /màlá/ [màlá] n. 7/8 amie avec laquelle on propose entrer en mariage
mala /màlá/ [màlá] n. 7/8 voyage pour chercher une femme
mam /mâm/ [mâm] pro.p. à moi (c.6,6a); mes (c.6,6a)
mam /mǎm/ [mǎm] n. 1 ma tante paternelle
mam /mám/ [mám] n. 6 toucans
mama /màmà/ [màmà] n. 7/8 1insecte 2animal qu'on ne mange pas
mama /mámâ/ [mámâ] n. 7/8 baillement
mamʉr /mâmʉ̀r/ [mâmʊ̀ɾ] n. 1 genre humain; être humain; l'humanité
man /màn/ [màn] n. 6/6-6 carrefour
mana /mánǎ/ [mánǎ] interj. je t'en prie
mancyom /mâncyǒm/ [mâncjǒm] n. 1/2 enfant
manul /mânǔl/ [mânǔl] n. 1 orphelin
maŋ /mâŋ/ [mâŋ] n. 6a mer; lac
masa /másà/ [másà] n. 1/2 maître
masa molʉa /másà mòlʉ̀á/ [másà mòlʊ̀á] lct. maître d'un esclave
masis /másìs/ [másìs] n. 1/2 allumette