Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

m


mowʉm bu e tɛn /mòwʉ̂m bǔ è tɛ̂n/ [mòʋʊ̂m bǔ è tɛ̂n] num.card quatre-vingt-quinze (c.10)
mowʉm moba /mòwʉ́m móbá/ [mòʋʊ́m móbá] 1num.card vingt 2num.ord. vingtième
mowʉm moba e bɨtɛn /mòwʉ́m móbá è bɨ̀tɛ̂n/ [mòʋʊ́m móbá è bɪ̀tɛ̂n] num.card vingt-cinq (c.8)
mowʉm moba e l'ompwar /mòwʉ́m móbá è l'òmpwár/ [mòʋʊ́m móbá è lòmpwáɾ] num.card vingt-et-un (c.11)
mowʉm moba e l'otɛn /mòwʉ́m móbá è l'òtɛ̂n/ [mòʋʊ̂m mólɛ̂l è lòtɛ̂n] num.card vingt-cinq (c.2,2a)
mowʉm moba e mɨtɛn /mòwʉ́m móbá è mɨ̀tɛ̂n/ [mòʋʊ́m móbá è mɪ̀tɛ̂n] num.card vingt-cinq (c.4)
mowʉm moba e motɛn /mòwʉ́m móbá è mòtɛ̂n/ [mòʋʊ́m móbá è mòtɛ̂n] num.card vingt-cinq (c.6)
mowʉm moba e tɛn /mòwʉ́m móbá è tɛ̂n/ [mòʋʊ́m móbá è mɪ̀tɛ̂n] num.card vingt-cinq (c.10)
mowʉm molɛl /mòwʉ́m mólɛ̂l/ [mòʋʊ́m mólɛ̂l] num.card trente
mowʉm molɛl e bɨtɛn /mòwʉ́m mólɛ̂l è bɨ̀tɛ̂n/ [mòʋʊ́m mólɛ̂l è bɪ̀tɛ̂n] num.card trente-cinq (c.8)
mowʉm molɛl e l'otɛn /mòwʉ́m mólɛ̂l è l'òtɛ̂n/ [mòʋʊ̂m mólɛ̂l è lòtɛ̂n] num.card trente-cinq (c.2,2a)
mowʉm molɛl e mɨtɛn /mòwʉ́m mólɛ̂l è mɨ̀tɛ̂n/ [mòʋʊ́m mólɛ̂l è mɪ̀tɛ̂n] num.card trente-cinq (c.4)
mowʉm molɛl e motɛn /mòwʉ́m mólɛ̂l è mòtɛ̂n/ [mòʋʊ́m mólɛ̂l è mòtɛ̂n] num.card trente-cinq (c.6)
mowʉm molɛl e tɛn /mòwʉ́m mólɛ̂l è tɛ̂n/ [mòʋʊ́m mólɛ̂l è tɛ̂n] num.card trente-cinq (c.10)
mowʉm monâ /mòwʉ́m mónâ/ [mòʋʊ́m mónâ] num.card quarante
mowʉm monâ e bɨtɛn /mòwʉ́m mónâ è bɨ̀tɛ̂n/ [mòʋʊ́m mónâ è bɪ̀tɛ̂n] num.card quarante-cinq (c.8)
mowʉm monâ e l'otɛn /mòwʉ́m mónâ è l'òtɛ̂n/ [mòʋʊ́m mónâ è lòtɛ̂n] num.card quarante-cinq (c.2,2a)
mowʉm monâ e mɨtɛn /mòwʉ́m mónâ è mɨ̀tɛ̂n/ [mòʋʊ́m mónâ è mɪ̀tɛ̂n] num.card quarante-cinq (c.4)
mowʉm monâ e motɛn /mòwʊ́m mónâ è mòtɛ̂n/ [mòʋʊ́m mónâ è mòtɛ̂n] num.card quarante-cinq (c.6)
mowʉm monâ e tɛn /mòwʉ́m mónâ è tɛ̂n/ [mòʋʊ́m mónâ è tɛ̂n] num.card quarante-cinq (c.10)
mowʉm motɛn /mòwʉ́m mótɛ̂n/ [mòʋʊ́m mótɛ̂n] num.card cinquant
mowʉm motɛn e bɨtɛn /mòwʉ́m mótɛ̂n è bɨtɛ̂n/ [mòʋʊ́m mótɛ̂n è bɪ̀tɛ̂n] num.card cinquante-cinq (c.8)
mowʉm motɛn e l'otɛn /mòwʉ́m mótɛ̂n è l'òtɛ̂n/ [mòʋʊ́m mótɛ̂n è lòtɛ̂n] num.card cinquante-cinq (c.2,2a)
mowʉm motɛn e mɨtɛn /mòwʉ́m mótɛ̂n è mɨ̀tɛ̂n/ [mòʋʊ́m mótɛ̂n è mɪ̀tɛ̂n] num.card cinquante-cinq (c.4)
mowʉm motɛn e motɛn /mòwʉ́m mótɛ̂n è mòtɛ̂n/ [mòʋʊ́m mótɛ̂n è mòtɛ̂n] num.card cinquante-cinq (c.6)