Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

m


mowʉm motɛn e tɛn /mòwʉ́m mótɛ̂n è tɛ̂n/ [mòʋʊ́m mótɛ̂n è tɛ̂n] num.card cinquante-cinq (c.10)
mowʉm mwom /mòwʉ̂m mwòm/ [mòʋʊ̂m mʋòm] num.card quatre-vingts
mowʉm mwom e bɨtɛn /mòwʉ̂m mwòm è bɨ̀tɛ̂n/ [mòʋʊ̂m mʋòm è bɪ̀tɛ̂n] num.card quatre-vingt-cinq (c.8)
mowʉm mwom e l'otɛn /mòwʉ̂m mwòm è l'òtɛ̂n/ [mòʋʊ̂m mʋòm è lòtɛ̂n] num.card quatre-vingt-cinq (c.2,2a)
mowʉm mwom e mɨtɛn /mòwʉ̂m mwòm è mɨ̀tɛ̂n/ [mòʋʊ̂m mʋòm è mɪ̀tɛ̂n] num.card quatre-vingt-cinq (c.4)
mowʉm mwom e motɛn /mòwʉ̂m mwòm è mòtɛ̂n/ [mòʋʊ̂m mʋòm è mòtɛ̂n] num.card quatre-vingt-cinq (c.6)
mowʉm mwom e tɛn /mòwʉ̂m mwòm è tɛ̂n/ [mòʋʊ̂m mʋòm è tɛ̂n] num.card quatre-vingt-cinq (c.10)
mowʉm tambɛl /mòwʉ̂m támbɛ̀l/ [mòʋʊ̂m támbɛ̀l] num.card soixante-dix
mowʉm tambɛl e bɨtɛn /mòwʉ̂m támbɛ̀l è bɨ̀tɛ̂n/ [mòʋʊ̂m támbɛ̀l è bɪ̀tɛ̂n] num.card soixante-quinze (c.8)
mowʉm tambɛl e l'otɛn /mòwʉ́m támbɛ̀l è l'òtɛ̂n/ [mòʋʊ̂m támbɛ̀l è lòtɛ̂n] num.card soixante-quinze (c.2,2a)
mowʉm tambɛl e mɨtɛn /mòwʉ̂m támbɛ̀l è mɨ̀tɛ̂n/ [mòʋʊ̂m támbɛ̀l è mɪ̀tɛ̂n] num.card soixante-quinze (c.4)
mowʉm tambɛl e monâ /mòwʉ̂m támbɛ̀l è mònâ/ [mòʋʊ̂m támbɛ̀l è mònâ] num.card soixante-quinze (c.6)
mowʉm tambɛl e tɛn /mòwʉ̂m támbɛ̀l è tɛ̂n/ [mòʋʊ̂m támbɛ̀l è tɛ̂n] num.card soixante-quinze (c.10)
mowʉm tobo /mòwʉ̂m tóbó/ [mòʋʊ̂m tóbó] num.card soixante
mowʉm tobo e bɨtɛn /mòwʉ̂m tóbó è bɨ̀tɛ̂n/ [mòʋʊ̂m tóbó è bɪ̀tɛ̂n] num.card soixante-cinq (c.8)
mowʉm tobo e l'otɛn /mòwʉ̂m tóbó è l'òtɛ̂n/ [mòʋʊ̂m tóbó è lòtɛ̂n] num.card soixante-cinq (c.2,2a)
mowʉm tobo e mɨtɛn /mòwʉ̂m tóbó è mɨ̀tɛ̂n/ [mòʋʊ̂m tóbó è mɪ̀tɛ̂n] num.card soixante-cinq (c.4)
mowʉm tobo e motɛn /mòwʉ̂m tóbó è mòtɛ̂n/ [mòʋʊ̂m tóbó è mòtɛ̂n] num.card soixante-cinq (c.6)
mowʉm tobo e tɛn /mòwʉ̂m tóbó è tɛ̂n/ [mòʋʊ̂m tóbó è tɛ̂n] num.card soixante-cinq (c.10)
moyaŋ /mòyǎŋ/ [mòjǎŋ] n. 6a peinture
moyemla /mòyémlá/ [mòjéməlá] n. 6a contrainte
mozeʼle /mòzèʼlè/ [mòzèʔəlè] (mongɨsa) n. 6a frange
mozɔʼwe /mòzɔ̌ʼwè/ [mòzɔ̌ʔəʋè] n. 6a feuilles sèches
mɔb /mɔ̀b/ [mɔ̀b] n. 6 arbres (esp.)
mɔʼ /mɔ̂ʼ/ [mɔ̂ʔ] n. 6 nids