Parcourir l'Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

m


mɔm /mɔ́m/ [mɔ́m] n. 1/2 tante paternelle
mɔmam /mɔ́mâm/ [mɔ́mâm] n. 1 ma tante paternelle
mɔn [mɔ̌n] ke nkoho mɔn argent (métal) , saŋ mɔn pièce d'argent
mɔnɨ /mɔ́nɨ̀/ [mɔ́nɪ̀] n. lundi
mɔɔ /mɔ́ɔ́/ [mɔ́:] pro.p. à eux (c.6,6a); leurs (c.6,6a)
mɔɔrʉ /mɔ́ɔ́rʉ́/ [mɔ́:ɾʊ́] id. état de vivre sous le crainte de mal faire et d'en soubir les conséquences
mpa /mpá/ [mpá] n. 1 fruit (esp.)
mpa /mpâ/ [mpâ] (mpaŋ) adj. 1vrai (c.1,1a,3,7); véritable (c.1,1a,3,7) 2vrais (c.10); véritables (c.10)
mpa /mpà/ [mpà] conn. ce qu'on ne soupçonnait pas
mpa /mpà/ [mpà] n. 1/2 nandine (Nandinia binotata)
mpaa /mpàá/ [mpǎ:] n. 7/10 taro
mpaanjyel /mpàànjyèl/ [mpà:nɟjèl] n. héron; garde bœuf
mpah /mpàh/ [mpàh] n. 7/8 côte
mpah /mpáh/ [mpáh] n. 1/6 hangar; maison
mpah /mpàh/ [mpàh] n. 10 flèches
mpaʼ /mpâʼ/ [mpâʔ] n. 1 sortie du vagine
mpaʼa /mpàʼá/ [mpàʔá] n. 3/4 route; chemin
mpaʼa e mpaʼa /mpàʼá è mpàʼá/ [mpàʔɛ̂: mpàʔá] id. le longue de la route
mpaʼra /mpâʼrà/ [mpâʔəɾà] n. 1 1couple; paire 2association
mpal /mpâl/ [mpâl] n. 1 perte de connaissance
mpal /mpàl/ [mpàl] n. 1/2 allié
mpam /mpám/ [mpám] n. 7/8 grand-parent; ancêtre
mpâm /mpâm/ [mpâm] n. 1/6 grondements
mpampaʼ /mpámpáʼ/ [mpámpáʔ] n. 7/8 foule