Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

m


mpin /mpǐn/ [mpǐn] n. 1/2 céphalophe de Peter (Cephalophus callipygus callipygus)
mpine /mpìné/ [mpìné] n. 10 doigts
mpir /mpìr/ [mpìɾ] n. 1 saleté
mpɨ /mpɨ̌/ [mpɪ̌] n. 1/6 casserole
mpɨha /mpɨ̀hà/ [mpɪ̀hà] n. 1/6 réponse
mpɨɨ /mpɨ̀ɨ̀/ [mpɪ̀:] n. 1/2 déluge
mpɨʼ /pɨ́ʼ/ [pɪ́ʔ] n. 3/4 porte-monnaie
mpɨma /mpɨ̀mà/ [mpɪ̀mà] n. 7/8 pointes
mpɨna /mpɨ́ná/ [mpɪ́ná] n. 7/8 legume
mpɨna-mpɨna /mpɨ́ná-mpɨ́ná/ [mpɪ́námpɪ́ná] id. avec insistance
mpɨŋ /mpɨ̀ŋ/ [mpɪ̀ŋ] n. 1/6 problème
mpɨr /mpɨ̌r/ [mpɪ̌ɾ] n. 7 contestation
mpœʼ /mòmpœ̀ʼ/ [mòmpœ̀ʔ] n. 7/6 semence; bouture
mpoʼ /mpóʼ/ [mpóʔ] n. 1 éternel
mpoʼo /mpóʼò/ [mpóʔò] n. 1/6 ceux qui sont rattaché à une personne (par sang et par affinité)
mpom /mpǒm/ [mpǒm] n. 1/6 visage; figure; front
mpom /mpóm/ [mpóm] n. 1/6 1le village où la femme doit mener sa vie désormais 2voyage pour chercher sa copine pour une vie maritale
mpomo /mpómò/ [mpómò] n. 1 derrière le champs
mpono /mpónó/ [mpónó] n. 1 état dʼêtre en attente
mpono /mpònò/ [mpònò] n. 1 état d'être suspecté
mpono /mpònó/ [mpònó] n. vers
mpònò /mpònò/ [mpònò] n. 1 jugement négatif
mpoŋ /mpòŋ/, /mpòŋ/ [mpòŋmpòŋ] n. 1 semence
mpɔʼ /mpɔ̌ʼ/ [mpɔ̌ʔ] n. 1/2 mangouste de marais (Herpestes paludinosus)
mpɔʼlʉ /mpɔ̀ʼlʉ̀/ [mpɔ̀ʔlʊ̀] n. 1 fait de garder