Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

m


mpɔla /mpɔ́lá/ [mpɔ́lá] n. 1/6 endettement
mpɔma /mpɔ̀má/ [mpɔ̀má] n. 1 rencontre
mpɔmlʉ /mpɔ́mlʉ́/ [mpɔ́məlʊ́] n. 1/2 beau-père; belle-mère
mpɔra /mpɔ̀rà/ [mpɔ̀ɾà] (wolo) n. 7/8 caisse
mpuban /mpúbán/ [mpúbán] n. 1 propreté; propre
mpubuʼo /mpùbùʼó/ [mpùbùʔó] n. 1/6 restes
mpuhba /mpúhbá/ [mpúhəbá] n. 3/4 mélangé
mpuʼ /mpǔʼ/ [mpǔʔ] n. 7/8 désordre dans les relations provoquée par les gens qui aiment séparer les amis
mpuʼ /mpúʼ/ [mpúʔ] n. 1 rumeurs qui blessent
mpuʼ /mpǔʼ/ [mpǔʔ] n. 7 avec une petite quantité en plus
mpul /mpùl/ [mpùl] n. 1/2 sitatunga (Tragelaphus scriptus )
mpula /mpúlà/ [mpúlà] n. 1 rentrer
mpula /mòmpúlà/ [mòmpúlà] n. 1/6 retour
mpululu /mpùlùlù/ [mpùlùlù] id. beaucoup sortant ou arrivant
mpum /mpǔm/ [mpǔm] n. 7 paille
mpum /mpùm/ [mpùm] n. 7/8 race blanche
mpumo /mpúmò/ [mpúmò] n. 1 mité
mpuŋa /mpùŋá/ [mpùŋá] n. 7/8 boucle d'oreille; boucle de nez
mpuo /mpùò/ [mpùò] n. 1 grandeur
mpuo /mpùò/ [mpùò] n. 1 cheveux
mpur /mpùr/ [mpùɾ] n. 1 intoxication
mpʉ /mpʉ̌/ [mpʊ̌] n. 7 comme; manière
mpʉ /mpʉ́/ [mpʊ́] n. 7/8 aliéné
mpʉ ngul mpaa /mpáá/ [mpá:] lct. transitoire
mpʉbla /mpʉ̂blà/ [mpʊ̂bəlà] n. 1 divination