Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

m


mpʉʼ /mpʉ̌ʼ/ [mpʊ̌ʔ] n. 1/2 grand écuereuil (Protoxerus strangeri eborivus)
mpʉl /mpʉ̀l/ [mpʊ̀l] n. 1 mensonge
mpʉn /mpʉ́n/ [mpʊ́n] n. 1/2 disciple
mpʉn /mpʉ́n/ [mpʊ́n] 1n. 1 alliance 2n. circoncision
mpʉ̌n /mpʉ̌n/ [mpʊ̌n] n. 1 éplucheurs
mpʉnʉ /mpʉ́nʉ̌/, /mpʉ̀nʉ̂ / [mpʊ́nʊ̌mpʊ̀nʊ̂ ] n. 7 comme ça
mpʉʉ /mpʉ́ʉ̀/ [mpʊ́ʊ̀] n. 1 fille d'araigné
mpwaʼ /mpwàʼ/ [mpʋàʔ] n. 1 largeur; grandeur
mpwaʼ /mpwàʼ/ [mpʋàʔ] n. 1 largeur
mpwaʼre /mpwáʼré/ [mpʋáʔəɾé] n. 7/8 manque d'intérêt aux rélations sexuelles
mpwam /mpwâm/ [mpʋâm] n. 1/2 boa
mpwan /mpwǎn/ [mpʋǎn] n. 10 fruits du moabi
mpwaŋ /mpwàŋ/ [mpʋàŋ] n. 7/8 gazelle
mpwar /mpwár/ [mpʋáɾ] adj. mêmes (c.10)
mpyaa /mpyáà/ [mpjâ:] n. 1/2 corbeille
mpyam /mpyám/ [mpjám] n. 10 batôns pointus pour labourer la terre
mpyaŋ /mpyáŋ/ [mpjáŋ] n. 7/8 sauce; soupe
mpye /mpyê/ [mpjê] n. 1/2 chien
mpyerade /mpyèràdè/ [mpjèɾàdè] n. 7/8 un mammifère qui est comme une mangouste
mpyɛʼ-mpyɛʼ /mpyɛ̌ʼ/ [mpjɛ̌ʔ] id. courant avec de la peine
mpyoo /mpyóó/ [mpjó:] n. 1 blasphème; mépris
mpyɔʼ /mpyɔ̂ʼ/ [mpjɔ̂ʔ] id. baiser
mpyɔʼ-mpi-mpyɔʼ /mpyɔ̂ʼ-mpì-mpyɔ̂ʼ/ [mpjɔ̂ʔmpìmpjɔ̂ʔ] id. plusieurs en train de baiser
mpyɔm /mpyɔ̀m/ [mpjɔ̀m] n. 1 fait de receuillir les informations ou intelligences
mu // [] v. être déjà; être actuellement