Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

m


mʉr bɨzima /mʉ̀r bɨ̀zìmà/ [mʊ̀ɾ bɪ̀zìmà] lct. militaire
mʉr dɔm /mʉ̀r dɔ̀m/ [mʊ̀ɾ dɔ̀m] lct. ennemi
mʉr epihe /mʉ̀r èpíhè/ [mʊ̀ɾ èpíhè] lct. le dernier
mʉr eveh / mʉ̀r èvèh/ [mʊ̀ɾ èvèh] lct. personne du clan de
mʉr fih mʉr kɛ̀l /mʉ̀r fîh mʉ̀r kɛ̀l/ [mʊ̀ɾ fîh mʊ̀ɾ kɛ̀l] lct. une personne ou une autre
mʉr jwɨɨ /mʉ̀r jwɨ́ɨ̀/ [mʊ̀ɾ ɟʏ̂:] lct. tyran
mʉr lal /mʉ̀r làl/ [mʊ̀ɾ làl] lct. habitant du territoire
mʉr lé eze é mɨngol ɨ /mʉ̀r lé èzè é mɨ̀ngòl ɨ́/ [mʊ̀ɾ lê:zě: mɪ̀ŋgòl ɪ́] lct. moissoneur
mʉr mbɛr /mʉ̀r mbɛ̌r/ [mʊ̀ɾ mbɛ̌ɾ] lct. proprietaire de la maison
mʉr mbɛr bʉr /mʉ̀r mbɛ̌r bʉ̂r/ [mʊ̀ɾ mbɛ̌ɾ bʊ̂ɾ] lct. membre de la famille
mʉr mɨmbʉʼ /mʉ̀r mɨ̀mbʉ̀ʼ/ [mʊ̀ɾ mɪ̀mbʊ̀ʔ] lct. prisonnier
mʉr mojwɨ̀ʼa /mʉ̀r mòjwɨ̀ʼà/ [mʊ̀ɾ mòɟʏ̀ʔà] lct. agent du gouvernement
mʉr mpoʼo /mʉ̀r mpóʼò/ [mʊ̀ɾ mpóʔò] lct. un membre de sa communauté
mʉr mpoŋ bʉr /mʉ̀r mpòŋ bʉ̀r/ [mʊ̀ɾ mpòŋ bʊ̀ɾ] lct. descendant
mʉr mpyɔm /mʉ̀r mpyɔ́m/ [mʊ̀ɾ mpjɔ́m] lct. espion
mʉr ndɨ elʉo bumo e /mʉ̀r ndɨ́ èlʉ́ǒ bùmó é/ [mʊ̀ɾ ndɪ́ èlʊ́ǒ bùmó é] lct. arbitre
mʉr ndɨ epur go e /mʉ̀r ndɨ́ èpùr gó é/ [mʊ̀ɾ ndɪ́ èpùɾ gó é] lct. accusateur
mʉr ndɨ pili ɨ /mʉ̀r ndɨ́ pìlî ɨ̌/ [mʊ̀ɾ ndɪ́ pìlî ɪ̌] lct. libres
mʉr ndɨ waa mo /mʉ̀r ndɨ́ wàá mó/ [mʊ̀ɾ ndɪ́ ʋǎ: mó] lct. celui qui appartient à
mʉr nduo we /mʉ̀r ndùò wé/ [mʊ̀ɾ ndùò ʋé] lct. 1compagnon de service; compagnon de classe 2époux; épouse
mʉr ngwar ngwar /mʉ̀r ngwár ngwár/ [mʊ̀ɾ ŋgʋáɾ ŋgʋáɾ] lct. un par un; l'un après l'autre; individuellement
mʉr nkɔm /mʉ̀r nkɔ̀m/ [mʊ̀ɾ ŋkɔ̀m] lct. 1alliées dans un combat ou d'un affrontement 2avocat; défenseur
mʉr nwan /mʉ̀r nwàn/ [mʊ̀ɾ nʋàn] lct. compagnon de route
mʉr nyoonkan /mʉ̀r nyòònkán/ [mʊ̀ɾ ɲò:ŋkán] lct. celui qui n'est pas concerné
mʉr ocyecye /mʉ̀r òcyècyè/ [mʊ̀ɾ òcjècjè] lct. sincère