Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

m


mʉr peme /mʉ̀r pèmé/ [mʊ̀ɾ pèmé] lct. propriétaire du champ
mʉr sama cyen /mʉ̀r sámá cyèn/ [mʊ̀ɾ sámá cjèn] lct. compagnons de voyage
mʉr tuʼ /mʉr tuʼ/ [mʊɾ tuʔ] lct. l'identité exacte de la personne
mʉrʉm /mʉ̀rʉ̂m/ [mʊ̀ɾʊ̂m] n. 1/2 homme
mʉʉ /mʉ́ʉ́/ [mʊ́:] art. certains (c.6,6a); autres (c.6,6a)
mʉʉ /mʉ́ʉ̀/ [mʊ̂:] n. 6 doses
mwa /mwâ/ [mʋâ] n. 1/2 enfant; petit
mwah /mwǎh/ [mʋǎh] n. 3/4 crevette
mwal /mwâl/ [mʋâl] n. 6 nuques
mwǎl /mwǎl/ [mʋǎl] n. 6 furoncles
mwan /mwân/ [mʋân] n. 1/2 enfant (2nd Gen)
mwan mobœʼa /mwân mòbœ̀ʼà/ [mʋân mòbœ̀ʔà] lct. enfant adoptif
mwan modweʼe /mwân mòdwéʼè/ [mʋân mòdɥéʔè] lct. premier enfant
mwan ndɨ agʉa sɔŋ ɨ /mwân ndɨ́ àgʉ́à sɔ́ŋ ɨ́/ [mʋân ndɪ́ àgʊ́à sɔ́ŋ ɪ́] lct. bâtard; enfant illégitime
mwɨa /mwɨ́á/ [mʏ́á] n. 6 taros
mwom /mwôm/ [mʋôm] num.card huit
mwom /mwòm/ [mʋòm] num.ord. huitième
mwɔʼbʉ /mwɔ́ʼbʉ́/ [mʋɔ́ʔəbʊ́] n. 6 berceaux
mya /myâ/ [mjâ] adj. 1ancien (c.1,1a,3,7) 2anciens (c.10)
mya /myǎ/ [mjǎ] pro. les (c.4, 2ème obj.)
mya /myǎ/ [mjǎ] n. 3/4 1génération 2temps 3jadis
mya mɨngol /myà mɨ́ngòl/ [mjà mɪ́ŋgòl] lct. période des recoltes
myaa /myàá/ [mjǎ:] n. 3 femme
myaa /myàá/ [mjǎ:] def. lesdits (c.4)
myáa /myáà/ [mjâ:] art.interr. quels? (c.4)