Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

m


mawar /mâwàr/ [mâʋàɾ] n. 1/2 maçon
mba /mbá/ [mbá] num.ord. deuxième (c.1,1a,3,7)
mbà bɨjwɨʼ /mbà bɨ̀jwɨ̀ʼ/ [mbà bɪ̀ɟʏ̀ʔ] lct. conseiller
mbaa /mbàà/ [mbà:] n. 3/4 amande; noix
mbaa /mbàà/ [mbà:] n. 1/2 cimetière
mbaa mofoo /mbàà mófòò/ [mbà: mófò:] lct. cimetière
mbah /mbáh/ [mbáh] n. 3/4 jet de liquide
mbah /mbàh/ [mbàh] n. 3/4 lumière
mbah /mbàh/ [mbàh] n. 3/4 pièce de métal, utilisé comme la monnaie
mbaʼ /mbǎʼ/ [mbǎʔ] n. 3/4 souris
mbaʼ n. 3/4 poteau qui entre dans l'interval entre les poteaux verticaux
mbaʼla /mbàʼlá/ [mbàʔəlá] n. 3/4 bien-gardée
mbaʼra /mbáʼrá/ [mbáʔəɾá] n. 3/4 joint ensemble
mbam /mbàm/ [mbàm] n. 3/4 foyer polygame
mbam bʉba /mbàm bʉ́bá/ [mbàm bʊ́bá] lct. foyer polygamique
mban /mbàn/ [mbàn] n. 3/4 crocodile
mbe /mbé/ [mbé] v. voyez
mbea /mbɛ̀á/ [mbɛ̀á] n. 3/4 point de vue
mbeʼ /mbèʼ/ [mbèʔ] n. 3/4 ouvert
mbeʼ [mbèʼ] mbeʼ modile mbeʼ modile charge; responsabilité
mbeʼ modile /kwám mòdìlè/ [kʋám mòdìlè] (mbeʼ) lct. charge; responsabilité
mbeʼe /mbéʼé/ [mbéʔé] n. 3/4 banc
mbèl /mbèl/ [mbèl] n. 1/2 planteur
mbèl mompœʼ /mbèl mòmpœ̀ʼ/ [mbèl mòmpœ̀ʔ] lct. cultivateur
mbɛa /mbɛ́á/ [mbɛ́á] n. 3/4 épousée