Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

m


mbil ekʉa /mbìl èkʉ̀á/ [mbìl èkʊ̀á] lct. lancier
mbila /mbìlá/ [mbìlá] n. 3/4 être pris par
mbɨ /mbɨ̂/ [mbɪ̂] n. 1/2 laid
mbɨambɨa /mbɨ̀àmbɨ̀à/ [mbɪ̀àmbɪ̀à] (mpaŋ) n. 3/4 bonne (chose)
mbɨembɨe /mbɨ̀èmbɨ́è/ [mbɪ̀èmbɪ́è] prép. opposé à
mbɨm /mbɨ̀m/ [mbɪ̀m] n. 3/4 tuyau; canon
mbɨmbɨa /mbɨ̌mbɨ̀á/ [mbɪ̌mbɪ̀á] adv. 1bien 2bien-portant; en bonne santé
mbɨmbɨɨɨa /mbɨ̌mbɨ̀ɨ̀ɨ̀á/ [mbɨ̌mbɪ̀:á] adv. très, très bien
mbɨna /mbɨ́ná/ [mbɪ́ná] n. 3/4 soulevé
mbɨŋ /mbɨ́ŋ/ [mbɪ́ŋ] n. 3/4 gourdin
mbo /mbô/ [mbô] n. 3/6 1bras 2main
mbo ejʉm /mbó éjʉ̂m/ [mbó éɟʊ̂m] lct. droite
mbo emyɛl /mbó émyɛ̌l/ [mbó émjɛ̌l] lct. gauche
mbœʼa /mbœ̀ʼà/ [mbœ̀ʔà] n. 1/2 parent adoptif; gardien
mbœm /mbœ̂m/ [mbœ̂m] n. 1/2 personne qui épouse une femme
mbœm mʉma /mbœ̂m mʉ̀má/ [mbœ̂m mʊ̀má] lct. qui épouse une femme
mbœmla /mbœ̀mlá/ [mbœ̀məlá] n. 3/4 cloué
mbœra /mbœ́rá/ [mbœ́ɾá] n. 3/4 porté
mboʼla /mbòʼlà/ [mbòʔəlà] n. 1/2 témoin
mboʼla /mbòʼlá/ [mbòʔəlá] n. 3 témoignage
mboʼo /mbòʼó/ [mbòʔó] n. 3/4 fers (aux pieds)
mbol /mbôl/ [mbôl] n. 3/4 trompe
mbol /mbòl/ [mbòl] n. 3/4 argile fait en corde
mbol /mbôl/ [mbôl] n. 3/4 porte-bébé
mbol /mbôl/ [mbôl] n. 3/4 trompe