Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

m


mbʉl /mbʉ̂l/ [mbʊ̂l] n. 1/2 fendeur
mbʉm /mbʉ̀m/ [mbʊ̀m] n. 1/2 joueur
mbʉm mper /mbʉ̀m mpêr/ [mbʊ̀m mpêɾ] lct. joueur de guitare
mbʉmbʉʼ /mbʉ́mbʉ́ʼ/ [mbʊ́mbʊ́ʔ] n. 3/4 paralytique
mbʉŋʉ /mbʉ̂ŋʉ̌/ [mbʊ̂ŋʊ̌] n. 3/4 bois horizontal au point le plus haut du toit
mbʉʉ /mbʉ̀ʉ̀/ [mbʊ̀ʊ̀] n. 3/4 esp. de liane
mbwab /mbwáb/ [mbʋáb] n. 3/4 ce qui est au point de mûrir
mbwamle /mbwàmlè/ [mbʋàməlè] n. 3/4 paralytique
mbwara /mbwárá/ [mbʋáɾá] n. 3/4 manière de porter
mbya /mbyǎ/ [mbjǎ] n. 3/4 fruit (esp.)
mbyɛbla /mbyɛ́blà/ [mbjɛ́bəlà] n. 3/4 second
mbyɛl /mbyɛ̂l/ [mbjɛ̂l] n. 1/2 parent
mbyɛl /mbyɛ̂l/ [mbjɛ̂l] n. 3/4 parenté; parent
mbyɛl /mbyɛ̂l/ [mbjɛ̂l] n. 1/2 accoucheur
mbyɛl bʉba /mbyɛ̂l bʉ̀bá/ [mbjɛ̂l bʊ̀bá] lct. sage-femme
mbyɛl mwan /mbyɛ̂l mwân/ [mbjɛ̂l mʋân] lct. parent
mbyɛla /mbyɛ́lá/ [mbjɛ́lá] n. 3/4 naissance; natif
mbyɛla mwan /mbyɛ́lá mwân/ [mbjɛ́lá mʋân] lct. enfant par naissance directe
mbyɔʼ /mbyɔ̀ʼ/ [mbjɔ̀ʔ] n. 1/2 un coupable
me // [] pro. les (c.6,6a)
me // [] pro. je; moi; me
me // [] pro.p. à lui/elle (c.6,6a); ses (c.6,6a)
// [] pro. ils/elles (c.6,6a)
mé bʉr o tɨ /mé bʉ̀r ò tɨ̂/ [mé bʊ̀ɾ ò tɪ̀] lct. eux-mêmes (c.6,6a)
me mʉr tɨ /mè mʉ̀r tɨ̀/ [mè mʊ̀ɾ tɪ̀] lct. moi-même