Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

m


mé mʉr tɨ /mé mʉ̀r tɨ̀/ [mé mʊ̀ɾ tɪ̀] lct. eux-mêmes (c.6,6a)
me ome /mè òmé/ [mò:mé] lct. moi seul
mé ome /móòmé/ [mô:mé] lct. eux seuls (c.6,6a)
mea /mèá/ [mèá] n. 3/4 façonné
meh /mèh/ [mèh] n. 7/8 torche
mel /mèl/ [mèl] n. 1/2 potier
mes /mês/ [mês] n. 1/2 messe
messie /mèsî/ [mèsî] n. 1/2 messie
mɛɛ /mɛ́ɛ̀/ [mɛ̂:] pro.emp. quant à eux (c.6,6a)
mɛh /mɛ̂h/ [mɛ̂h] adj. tous (c.6,6a)
mɛl /mɛ́l/ [mɛ́l] n. 6 pirogues
mɛm /mɛ̀m/ [mɛ̀m] pro.emp. quant à moi
mɛmo /mɛ́mô/ [mɛ́mô] n. 1/2 ta tante paternelle
mɛn /mɛ́n/ [mɛ́n] n. 3/4 matin
mɛra /mɛ́rá/ [mɛ́ɾá] n. 3/4 fait de saisir
mi /mî, mì, mîʼ/ [mî, mì, mîʔ] dém. ces (c.4)
mi // [] pro. ils/elles ont (c.4)
mi // [] def. art.rel.(position médiane) (c.4)
mie /mìé/ [mìé] n. 3/4 toit
mih /míh/ [míh] pro.p. à nous (excl) (c.4); nos (excl) (c.4)
mih boo nɔɔ /míh bòò nɔ́ɔ́/ [míh bò: nɔ́:] lct. 1à eux et à moi (c.4); à nous (excl) (c.4); nos (excl) (c.4) 2à lui/elle et à moi (c.4); à nous (excl) (c.4); nos (excl) (c.4) 3à lui/elle et à nous (excl.) (c.4); à nous (excl) (c.4); nos (excl) (c.4) 4à eux et à nous (excl) (c.4); à nous (excl) (c.4); nos (excl) (c.4)
miha /míhǎ/ [míhǎ] dém. ces autres (c.4)
mii /mìì/ [mì:] n. 1 côté de la couteau qui est aiguisé
mii /míí/ [mí:] n. 3/4 renard
miʼ /mîʼ/ [mîʔ] n. 3/4 personne ignorante