Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

m


mimyɛh /mímyɛ̂h/ [mímjɛ̂h] adj. tous(c.4)
min /mín/ [mín] pro.p. à vous (c.4); vos (c.4)
min /mîn/ [mîn] n. 3/4 pilon
min /mǐn/ [mǐn] n. 6a contractions associées à l'accouchement
min boo nɔɔ /mín bòò nɔ́ɔ́/ [mín bò: nɔ́:] lct. 1à eux et à toi (c.4); à vous (c.4); vos (c.4) 2à eux et à vous (c.4); à vous (c.4); vos (c.4) 3à lui/elle et à vous (c.4); à vous (c.4); vos (c.4) 4vos (c.4); à lui/elle et à toi (c.4); à vous (c.4)
mina /míná/ [míná] pro.p. à nous (incl) (c.4); nos (incl) (c.4)
mina boo nɔɔ /míná bòò nɔ́ɔ́/ [míná bò: nɔ́:] lct. 1à eux et à nous (incl) (c.4) 2à lui/elle et à nous (incl) (c.4)
mir /mǐr/ [mǐɾ] n. 3/4 médicament
/mɨ̀ mɨ́/ [mɪ̀ mɪ́] conn. de (c.4)
/mɨ́/ [mɪ́] pro. j'ai
/mɨ́/ [mɪ́] pro. ils/elles ont (c.6,6a)
mɨcehle /mɨ̀céhlé/ [mɪ̀céhlé] n. 4 dernières phases de
mɨcɔn /mɨ̀cɔ̂n/ [mɪ̀cɔ̂n] n. 4 faire semblant de ne pas aimer ce qu'on aime pourtant
mɨcɔr /mɨ̀cɔ̂r/ [mɪ̀cɔ̂ɾ] n. 4 fait de faire semblant de ne pas aimer quelque chose
mɨduo /mɨ̀dúó/ [mɪ̀dúó] adj. chauds (c.4)
mɨdwan /mɨ̀dwán/ [mɪ̀dʋán] adj. nouveau (c.4)
mɨdwinɨ /mɨ̀dwínɨ́/ [mɪ̀dýnɪ́] adj. noirs (c.4); foncés (c.4)
mɨfih /mɨ̀fîh/ [mɪ̀fîh] adj. différents (c.4); autres (c.4)
mɨfyɛba /mɨ̀fyɛ̀bà/ [mɪ̀fjɛ̀bà] n. 4 adultêre
mɨgublo /mɨ̀gúbló/ [mɪ̀gúbəló] adj. courts (c.4)
mɨh /mɨ́h/ [mɪ́h] pro.p. à nous (excl) (c.6,6a); nos (excl) (c.6,6a)
mɨh /mɨ̌h/ [mɪ̌h] id. silent parce qu'on est mécontent et on boude; faire la sourde oreille
mɨh boo nɔɔ /mɨ́h bòò nɔ́ɔ́/ [mɪ́h bò: nɔ́:] lct. 1à eux et à moi (c.6,6a); á nous (excl) (c.6,6a); nos (excl) (c.6.6a) 2à lui/elle et à moi (c.6,6a); á nous (excl) (c.6,6a); nos (excl) (c.6.6a) 3à eux et à nous (excl.) (c.6,6a); á nous (excl) (c.6,6a); nos (excl) (c.6.6a) 4à lui/elle et à nous (excl.) (c.6,6a); á nous (excl) (c.6,6a); nos (excl) (c.6.6a)
mɨha /mɨ́hǎ/ [mɪ́hǎ] dém. ces autres (c.6)
mɨkɛh /mɨ̀kɛ̂h/ [mɪ̀kɛ̂h] n. 4 mince