Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

n


nkɨŋlɨ /nkɨ́ŋlɨ́/ [ŋkɪ́ŋəlɪ́] id. sur le dos
nko /nkǒ/ [ŋkǒ] 1n. 7 vers 2n. 7 où? 3n. là où
nko bɛhɛ /nkǒ bɛ̀hɛ̀/ [ŋkǒ bɛ̀hɛ̀] lct. vers la devanture de la maison
nko dobo lé eja ɛ /nkǒ dóbó lé èjâ ɛ̌/ [ŋkǒ dóbó lê:ɟâ ɛ̌] lct. ouest
nko dobo lé emʉa ɛ /nkǒ dóbó lé èmʉ̀à/ [ŋkǒ dóbó lê:mʊ̀à] lct. est
nko tie /nkǒ tín/ [ŋkǒ tín] lct. sud
nko tin /nkǒ tín/ [ŋkǒ tín] lct. nord
nkœme /nkœ̀mê/ [ŋkœ̀mê] n. 1/2 cri pour secours
nkœœ /nkœ̀œ̀/ [ŋkœ̀œ̀] n. 1/2 panthère (Felis pardus)
nkœœ́ /nkœ̀œ́/ [ŋkœ̀œ́] n. 1/2 mille-pattes
nkoho /nkòhó/ [ŋkòhó] n. 7/8 1fer 2métal
nkoho mɔn /nkòhó mɔ̌n/ [ŋkòhó mɔ̌n] lct. argent (métal)
nkoʼ /nkóʼ/ [ŋkóʔ] n. 1/2 pierre à moudre avec
nkoʼo /nkòʼó/ [ŋkòʔó] n. 7/10 canne à sucre
nkom /nkòm/ [ŋkòm] n. 1/6 tambour
nkom /nkòm/ [ŋkòm] 1n. 1/2 salamandre 2n. varan
nkomlo /nkòmlò/ [ŋkòməlò] n. 1/2 préparation
nkomo /nkòmó/ [ŋkòmó] n. 1/2 porc-épic à queue en brosse (Atherus africanus)
nkon-nkon /nkòn-nkòn/ [ŋkònŋkòn] id. très lisse
nkono /nkónò/ [ŋkónò] n. 7/8 1saison pour récolter des arbres fruitières 2juillet
nkono /nkónó/ [ŋkónó] n. 7/8 irrégularités dans la piste
nkoo /nkòó/ [ŋkǒ:] n. 1/6 1pitié 2malheur
nkoo /nkòò/ [ŋkò:] n. 7 arbre fruitière
nkoolʉ /nkòòlʉ̀/ [ŋkò:lʊ̀] n. 1 ronflement
nkotila /nkòtìlâ/ [ŋkòtìlâ] n. 1/2 secrétaire