Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

n


nkɔb /nkɔ́b/ [ŋkɔ́b] n. 1/6 pagaie
nkɔb /nkɔ̀b/ [ŋkɔ̀b] n. 1/6 part; portion; partage
nkɔb ngwar é monkɔb ewʉm /nkɔ̀b ngwár é mònkɔ̀b èwʉ̂m/ [ŋkɔ̀b ŋgwár é mòŋkɔ̀b èʋʊ̂m] lct. dix pour cent
nkɔb ngwar é monkɔb moba /nkɔ̀b ngwár é mònkɔ̀b mòbá/ [ŋkɔ̀b ŋgʋáɾ é mòŋkɔ̀b mòbá] lct. la moitié; cinquante pour cent
nkɔb ngwar é monkɔb molɛl /nkɔ̀b ngwár é mònkɔ̀b mòlɛ̂l/ [ŋkɔ̀b ŋgʋáɾ é mòŋkɔ̀b mòlɛ̂l] lct. un tiers; trente-trois pour cent
nkɔb ngwar é monkɔb monâ /nkɔ̀b ngwár é mònkɔ̀b mònâ/ [ŋkɔ̀b ŋgʋár é mòŋkɔ̀b mònâ] lct. un quart; vingt-cinq pour cent
nkɔb ngwar é monkɔb motɛn /nkɔ̀b ngwár é mònkɔ̀b mòtɛ̂n/ [ŋkɔ̀b ŋgwáɾ é mòŋkɔ̀b mòtɛ̂n] lct. vingt pour cent
nkɔʼ /nkɔ́ʼ/ [ŋkɔ́ʔ] n. 1/2 hyclochère (Hylochoerus meinertzhageni)
nkɔlɔ /nkɔ́lɔ̀/ [ŋkɔ́lɔ̀] n. 7/8 montre
nkɔm /nkɔ̌m/ [ŋkɔ̌m] n. 1/6 partie; division
nkɔm /nkɔ̀m/ [ŋkɔ̀m] n. 1/6 la dotte
nkɔm-nkɛɛ /kɔ́m-nkɛ́ɛ́/ [kɔ́mŋkɛ́:] n. 1/2 côté en face
nkɔɔ /nkɔ́ɔ́/ [ŋkɔ́:] n. 7/8 héros de guerre
nkɔra /nkɔ́rá/ [ŋkɔ́ɾá] n. 7/8 région; district
nkpaa /nkpáà/ [ŋmkpâ:] n. 1/6 coin
nkpah /nkpâh/ [ŋmkpâh] prép. à côté de; près de; proche à
nkpah efie /nkpâh èfìè/ [ŋmkpâh èfìè] lct. en danger
nkpan /nkpân/ [ŋmkpân] id. mis(e) à la découverte
nkpapile /nkpàpílé/ [ŋmkpàpílé] n. 7/8 dévinette
nkpasyɛʼ /nkpǎsyɛ̀ʼ/ [ŋmkpǎsjɛ̀ʔ] n. 3/4 belette
nkpɛʼ /nkpɛ̌ʼ/ [ŋmkpɛ̌ʔ] n. 7/8 gale (chez les animaux domestiques)
nkpɨʼ /nkpɨ̌ʼ/ [ŋmkpɪ̌ʔ] n. 3/4 épouse bien-aimée; épouse favorie
nkpɨnkpa /nkpɨ́nkpá/ [ŋmkpɪ́ŋmkpá] n. 7/8 serpent (esp.)
nkuba /nkùbà/ [ŋkùbà] v. raconte! (après nkpapile)
nkubʉ /nkùbʉ́/ [ŋkùbʊ́] id. beaucoup