Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

n


nkul /nkùl/ [ŋkùl] n. 1/6 force; pouvoir; puissance
nkul bɨtiʼ /nkul bɨtiʼ/ [ŋkùl bɪ̀tìʔ] lct. vie de luxe qui dépasse tes moyens
nkul mojwɨ̀ʼa /nkùl mòjwɨ̀ʼà/ [ŋkùl mòɟʏ̀ʔà] lct. autorité
nkulyɛn /nkùlyɛ̂n/ [ŋkùljɛ̂n] n. 1/2 arc-en-ciel
nkumlo /nkûmlò/ [ŋkûməlò] n. 1 diarrhée
nkumo /nkúmó/ [ŋkúmó] n. 7/8 esp. de plantain
nkunkur /nkûnkùr/ [ŋkûŋkùɾ] n. 3/4 agenouillé
nkuno /nkùnò/ [ŋkùnò] n. 1 vengeance
nkuo /nkùò/ [ŋkùò] n. 1/6 bouclier
nkuo /nkúò/ [ŋkúò] n. 1/2 tempête
nkuo dɔm /nkùò dɔ̀m/ [ŋkùò dɔ̀m] lct. bouclier
nkur /mɨ̀nkùr/ [mɪ̀ŋkùɾ] n. 3/4 nuage
nkura /nkùrà/ [ŋkùɾà] n. 3/4 sac
nkurum /nkúrǔm/ [ŋkúɾǔm] id. avaler sans difficulté
nkus /nkùs/ [ŋkùs] n. 7/8 stylo
nkʉ /nkʉ̌/ [ŋkʊ̌] n. 1/2 porc
nkʉ /nkʉ̂/ [ŋkʊ̂] conn. 1ou 2ni
nkʉ /nkʉ̂/ [ŋkʊ̂] conn. si
nkʉ diʼ /nkʉ̌ dǐʼ/ [ŋkʊ̌ dǐʔ] n. 1/2 potamochère (Potamochoerus pénicillatus)
nkʉ kwar /nkʉ̌ kwár/ [ŋkʊ̀ kʋáɾ] lct. porc domestiqué
nkʉʼ /nkʉ̂ʼ/ [ŋkʊ̂ʔ] adv. pour qu'on puisse
nkʉʼʉ /nkʉ́ʼʉ̀/ [ŋkʊ́ʔʊ̀] id. établi bien
nkʉnkoo /nkʉ̀nkòò/ [ŋkʊ̀ŋkò:] n. 7 pitié associé à sympathie
nkʉnkʉn /nkʉ́nkʉ̂n/ [ŋkʊ́ŋkʊ̂n] n. 7/8 terrible; effrayant; terreur
nkʉŋ /nkʉ̂ŋ/ [ŋkʊ̂ŋ] n. 3/4 niveau social