Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

n


nkʉʉʉ /nkʉ̀ʉ̀ʉ̀/ [ŋkʊ̀ʊ̀ʊ̀] id. son de tonnerre
nkwaane /nkwààné/ [ŋkʋà:né] id. âge avancée
nkwab /nkwǎb/ [ŋkʋǎb] n. 1/6 crochet
nkwab nkoho /nkwâb nkóhò/ [ŋkʋâb ŋkóhò] lct. ancre
nkwaʼ /nkwàʼ/ [ŋkʋàʔ] n. 1/2 gorgée
nkwal /nkwâl/ [ŋkʋâl] n. 1/2 escargot
nkwan /nkwǎn/ [ŋkʋǎn] n. 1/2 cigogne
nkwan /nkwán/ [ŋkʋán] n. 1/6 tissue long attachée aux reins
nkwan /nkwǎn/ [ŋkʋǎn] n. 1 pistaches
nkwɨblʉ /nkwɨ̂blʉ̌/ [ŋkʏ̂bəlʊ̌] id. visiblement bien
nkwɨm /nkwɨ̌m/ [ŋkʏ̌m] n. 7/8 cuivre
nkwɔʼ /nkwɔ̀ʼ/ [ŋkʋɔ̀ʔ] id. avalé entìèrement
no // [] n. 7 ainsi
noʼ /nôʼ/ [nôʔ] id. complètement dépourvu
noʼ-noʼ /nòʼ-nòʼ/ [nòʔnòʔ] id. brillant à cause de l'huile ou de la graisse
nomo /nòmò/ [nòmò] n. 1/2 numéro de téléphone
nɔn /nɔ̌n/ [nɔ̌n] n. 7/8 oiseau
nɔŋ /nɔ̀ŋ/ [nɔ̀ŋ] n. 3/4 ligne
nɔɔ /nɔ́ɔ́/ [nɔ́:] pro. le/la
nɔɔ /nɔ̀ɔ̀/ [nɔ̀:] n. 3/4 distance entre marigots
nɔɔɔ /nɔ̀ɔ́ɔ̀/ [nɔ̀ɔ̂:] interj. si, c'est ainsi
nta /ntà/ [ntà] n. 1/2 petit-enfant
ntaa /ntàà/ [ntà:] n. 1/2 rat palmiste (Cricetomys emini ou Cryptomys)
ntaama /ntáàmà/ [ntâ:mà] n. 7/8 piment
ntaba /ntàbà/ [ntàbà] n. 7/8 piège aux souris