Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

n


ndíbla /ndíblá/ [ndíbəlá] n. 3/4 emballé
ndiblʉ /ndîblʉ̌/ [ndîbəlʊ̌] n. 3/4 voleur
ndie /ndìè/ [ndìè] n. 3/4 flûte
ndiʼa /ndìʼà/ [ndìʔà] n. 3/4 résident non natif; nomade
ndil /dìl/ [dìl] n. 1/2 résident
ndim /ndîm/ [ndîm] n. 3/4 fantôme
ndima /ndímá/ [ndímá] n. 3/4 perdu
ndindil /ndîndǐl/ [ndîndǐl] n. 1/2 assis
ndìndìl /ndìndìl/ [ndìndìl] n. 3/4 nomade; étranger
ndɨ /ndɨ̂/ [ndɪ̂] interj. si
ndɨ e die ó /ndɨ́ è díè ó/ [ndɪ́ è díǒ:] lct. appelé
ndɨa /ndɨ́á/ [ndɪ́á] n. 3/4 fait ou manière de manger
ndɨl /ndɨ̂l/ [ndɪ̂l] n. 1/2 mangeur
ndomo /ndómó/ [ndómó] n. 1/2 rouleau de tissu
ndondo /ndòndò/ [ndòndò] n. 1/2 aiguille
ndu /ndǔ/ [ndǔ] n. 3/4 intacte; vierge; sans ajout
ndu /ndù/ [ndù] n. 3/4 doigt (de plantains ou de bananes)
ndu esehe /ndǔ éséhè/ [ndǔ éséhè] lct. vierge
ndu sile /ndǔ sìlè/ [ndǔ sìlè] lct. fille vièrge
ndu-kah /ndù-kǎh/ [ndùkǎh] n. novembre
nduba /ndùbá/ [ndùbá] n. 3/4 plongé dans lʼeau
ndubo /ndùbó/ [ndùbó] n. 3/4 1fait de plonger ou d'mmerser dans une liquide 2baptême
nduʼ /ndûʼ/ [ndûʔ] n. 1/2 matelot
nduʼ /ndùʼ/ [ndùʔ] n. 3/4 serpent noir
ndul /ndùl/ [ndùl] n. 1/2 pilote; qui tire les autres