Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

n


ndul /ndûl/ [ndûl] n. 1/2 celui qui suit
ndul titima /ndùl títímà/ [ndùl títímà] lct. pilote du navire; capitaine du navire
ndula /ndùlá/ [ndùlá] n. 3/4 tiré
ndum /ndùm/ [ndùm] n. 3/4 tonnerre
ndum /dǔm/ [dǔm] n. 3/4 pluies d'octobre (toute la journée)
ndum mpie /ndùm mpíé/ [ndùm mpíé] lct. tonnerre
ndumlo /ndùmló/ [ndùməló] n. 3/4 fin
nduo /ndùò/ [ndùò] n. 3/4 gens nés d'une même génération
nduula /ndúùlà/ [ndû:là] n. 3/4 rélations
ndʉa /ndʉ́à/ [ndʊ́à] n. 3/4 bout d'une pirogue
ndwam /ndwám/ [ndʋám] n. 3/4 brûle-parfum
ndwaŋ /ndwǎŋ/ [ndʋǎŋ] n. 3/4 ravin; vallée
ndwe /mɨ̀ndwê/ [mɪ̀ndɥê] n. 3/4 bijoux; colliers
ndwè /dwè/ [dɥè] n. 1/2 personne morte
ndwe e /ndwè è/ [ndɥè è] conn. et
ndweh /ndwèh/ [ndɥèh] n. 3/4 éclairs
ndwentuʼ /ndwèntùʼ/ [ndɥèntùʔ] n. 3/4 personne vouée à l'échec
ndwɛa /ndwɛ́á/ [ndɥɛ́á] n. 3/4 sacrifice; offrande
ndwɛna /ndwɛ́nà/ [ndɥɛ́nà] n. 1/2 celui qui aime donner les cadeaux
ndwia /ndwíá/ [ndýá] n. 3/4 baisé; sucé
ndwii /ndwíí/ [ndý:] n. 3/4 persécution
ndwiila /ndwíìlà/ [ndŷ:là] n. 1/2 gardien
ndwira /ndwìrá/ [ndỳɾá] n. 3/4 traduit; changé; traduction
ndwira /ndwìrà/ [ndỳɾà] n. 1/2 interprète; traducteur
ndwoʼ /ndwóʼ/ [ndʋóʔ] n. 1/2 nage