Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

n


nea /nèà/ [nèà] n. 3/4 strophantus
neme /némé/ [némé] conn. qu'il soit aussi vrai que
nere-nere /néré-nérè/ [néɾénéɾè] id. proche
nɛɛ /nɛ́ɛ̀/ [nɛ̂:] postp. que (devant la parole directe ou indirecte)
nɛʼɛ /nɛ́ʼɛ̀/ [nɛ́ʔɛ̀] postp. le suivant se déroulera; le suivant survint
nɛŋa /nɛ̀ŋá/ [nɛ̀ŋá] n. 3/4 remis à sa place
ngaha /ngáhá/ [ŋgáhá] n. 3/4 batôn
ngba-ngba-ngba /ngbà-ngbà-ngbà/ [ŋmgbàŋmgbàŋmgbà] id. tremblots
ngbaa /ngbáá/ [ŋmgbá:] n. quand (au point culminant)
ngbaa /ngbáà/ [ŋmgbâ:] adv. voulant
ngbàa /ngbàà/ [ŋmgbà:] conn. depuis
ngbaa le eka be nɛʼɛ /ngbáà lè èkǎ bè nɛ́ʼɛ̀/ [ŋmgbâ: lè:kǎ bè nɛ́ʔɛ̀] lct. [au point culminant du narratif]; déjà étant vers
ngbàa mê lɛɛ /ngbàà mê lɛ́ɛ́/ [ŋmgbà: mê lɛ́:] lct. à mes ordres
ngbaalaŋa /ngbààlàŋâ/ [ŋmgbà:làŋâ] n. 3/4 voyageur
ngbampwɨɨ /ngbàmpwɨ̀ɨ̀/ [ŋmgbàmpʏ̀:] n. 3/4 lion
ngbaŋ /ngbàŋ/ [ŋmgbàŋ] n. 3/4 corbeau (Corvus albus)
ngbasa /ngbásá/ [ŋmgbásá] n. 3/4 chasse après les chiens
ngbɛh /ǹgbɛ̌h/ [ŋmgbɛ̌h] n. 3 discorde
ngbɛl /ngbɛ̀l/ [ŋmgbɛ̀l] n. 1/2 chasseur
ngbɛl /ngbɛ̀l/ [ŋmgbɛ̀l] n. 3/4 esp. d'arbre
ngbɛ̌l /ngbɛ̌l/ [ŋmgbɛ̌l] n. 3/4 un met Koozime fait des feuilles de macabo rouge
ngbɛl ofu /ngbɛ̀l òfû/ [ŋmgbɛ̀l òfû] lct. pêcheur
ngbɔa /ngbɔ̀à/ [ŋmgbɔ̀à] n. 3/4 chamanisme
ngbɔn /ngbɔ̌n/ [ŋmgbɔ̌n] n. 3/4 cause litigieuse relative aux biens; litige
ngbɔɔ /ngbɔ́ɔ̀/ [ŋmgbɔ̂:] n. 3/4 ceinture pour grimper les arbres