Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

n


ngbɔɔɔ /ngbɔ̀ɔ̀ɔ́/ [ŋmgbɔ̀:ɔ́] id. aboiement d'un chien abattu
ngbʉ /ngbʉ̂/ [ŋmgbʊ̂] id. aboiement d'un chien
nge-ngɨ-nge /ngé-ngɨ̀-ngé/ [ŋgéŋgɪ̀ŋgé] id. brilliant
ngo /ngó/ [ŋgó] adv. temps futur après focalisateur
ngobo /ngóbó/ [ŋgóbó] n. 3/4 tunnel
ngœa /ngœ́á/ [ŋgœ́á] n. 3/4 brûlé (les poils)
ngohla /ngôhlà/ [ŋgôhəlà] n. 1/2 rassembleur
ngom /ngôm/ [ŋgôm] n. 3/4 chasse
ngoman /ngómàn/ [ŋgómàn] n. 1/2 détenteur de pouvoir
ngono /ngónó/ [ŋgónó] n. 3/4 pâte
ngoro /ngóró/ [ŋgóɾó] n. 3/4 cosse
ngɔn /ngɔ̀n/ [ŋgɔ̀n] n. 1/2 mois
nguʼ /ngùʼ/ [ŋgùʔ] n. 3/4 trou latéral
ngul /ngûl/ [ŋgûl] n. 3/4 souffle
ngula /ngúlà/ [ŋgúlà] n. 1/2 aide
ngula /ngúlá/ [ŋgúlá] n. 3/4 aide; assistance
nguma [ngúmà] simsim
nguno /ngùnò/ [ŋgùnò] n. 3/4 habitation abandonnée
ngʉb /ngʉ̀b/ [ŋgʊ̀b] n. 1/2 chausseur
ngʉl /ngʉ̌l/ [ŋgʊ̌l] n. 3/4 fait ou habitude de mendier
ngwan /ngwàn/ [ŋgʋàn] n. 3/4 basse partie du pied
ngwar /ngwár/ [ŋgʋáɾ] num.card un (c.13)
ngwar /ngwár/ [ŋgʋáɾ] adj. même (c.1,3)
ngwɛmla /ngwɛ́mlá/ [ŋgʋɛ́məlá] n. 3/4 ballayé
ngwih /ngwìh/ [ŋgỳh] n. 1/2 lanceur; tireur