Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

n


ngwih ebaale /ngwìh èbààlé/ [ŋgỳh èbà:lé] lct. arrière-petit-enfant du arrière-petit-enfant
ngwiha /ngwíhá/ [ŋgýhá] n. 3/4 dévoilé; révelé
ngwiha /ngwìhá/ [ŋgỳhá] n. 3/4 détaché
ngwiha /ngwíhà/ [ŋgýhà] n. 1/2 prophete; dévoilant
ngwiha /ngwìhà/ [ŋgỳhà] n. 1/2 tireur
ngwiha /ngwíhá/ [ŋgýhá] n. 3/4 dévoilé
ngwiha mɨlɔb mʉma /ngwíhà mɨ̀lɔ̌b mʉ̀má/ [ŋgýhà mɪ̀lɔ̌b mʊ̀má] lct. prophétesse
ngwɨa /ngwɨ́à/ [ŋgʏ́à] n. 1/2 connaisseur
ngwɨa /ngwɨ́á/ [ŋgʏ́á] n. 3/4 connaissance
ngwɨɨlɨ /ngwɨ́ɨ̀lɨ́/ [ŋgʏ̂:lɪ́] n. 3/4 courant d'eau
ni /mòní/ [mòní] n. 6a moment d'entrer dans la maison
niʼa-kʉ /níʼá-kʉ̌/ [níʔákʊ̌] n. politique
niʼra /nìʼrá/ [nìʔəɾá] n. 3/4 courbé
/nɨ̌/ [nɪ̌] dém. 1celui-là (suivant le nom) (c.1,3,7) 2ceux-là (suivant le nom) (c.10)
nɨnɨ /nɨ́nɨ́/ [nɪ́nɪ́] adj. 1gros (c.1,1a,3,7); grand (c.1,1a,3,7) 2gros (pl) (c.10); grands (c.10)
nɨrɨdɨ /nɨ́rɨ́dɨ́/ [nɪ́ɾɪ́dɪ́] id. proche
nja /njà/ [nɟà] n. 3/4 intestin
njah /jàh/ [ɟàh] n. 3/4 adulte
njaʼa /njáʼ/ [nɟáʔ] n. 3/4 couché
njaʼa si /njàʼà sí/ [nɟàʔà sí] lct. couché
njaŋla /njàŋlà/ [nɟàŋəlà] n. 3/4 ce qui rampe
njemle /njèmlè/ [nɟèməlè] n. 3/4 éveillé
njɛa /njɛ̀à/ [nɟɛ̀à] n. 1/2 chanter
njɨ /njɨ̀/ [nɟɪ̀] n. 3/4 1seulement 2limite
njɨ twii /njɨ̀ twíí/ [nɟɪ̀ tý:] lct. au point extrême