Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

n


njɨa /njɨ̀á/ [nɟɪ̀á] n. 3/4 bambou de rapphia
njɨblɨ /njɨ́blɨ́/ [nɟɪ́bəlɪ́] n. 3/4 appel; nom; appelation
njɨblɨ /njɨ́blɨ́/ [nɟɪ́bəlɪ́] n. 3/4 appel
njɨh /njɨ̂h/ [nɟɪ̂h] n. 3/4 personne saine et forte; personne vigoureuse
njɨh mʉr /njɨ́h mʉ̂r/ [nɟɪ́h mʊ̂ɾ] lct. personne forte
njɨm /njɨ̂m/ [nɟɪ̂m] n. 1/2 chanteur
njɨm /njɨ̀m/ [nɟɪ̀m] n. 1/2 dormeur
njo /njò/ [nɟò] n. 3/4 ciseaux
njoma /njòmà/ [nɟòmà] n. 1/2 soignant
njoma bʉr /njòmà bʉ̀r/ [nɟòmà bʊ̀ɾ] n. 1/2 soignant
njɔʼ /njɔ̀ʼ/ [nɟɔ̀ʔ] n. 3/4 mendicité
njɔʼ /njɔ́ʼ/ [nɟɔ́ʔ] n. 3/4 parti de la chasse ou de la pêche qui dure plusieurs jours
njɔŋ /njɔ́ŋ/ [nɟɔ́ŋ] n. 3/4 hypocrisie
nju /njù/ [nɟù] n. 3/4 banane de dessert
njʉl /njʉ̀l/ [nɟʊ̀l] n. 3/4 flame
njʉl /njʉ̂l/ [nɟʊ̂l] 1n. 1/2 meurtrier 2n. tueur
njʉm /njʉ̂m/ [nɟʊ̂m] n. 1/2 mari; époux
njʉm /njʉ̂m/ [nɟʊ̂m] n. 3/4 mâle
njʉ̌m /njʉ̌m/ [nɟʊ̌m] n. 3/4 vieux
njʉm kɨla /njʉ́m kɨ́lá/ [nɟʊ́m kɪ́lá] lct. bouc
njʉ̌m mʉma /njʉ̌m mʉ́má/ [nɟʊ̌m mʊ́má] lct. vieille femme
njʉ̌m mʉrʉm /njʉ̌m mʉ́rʉ̂m/ [nɟʊ̌m mʊ́ɾʊ̂m] lct. vieux homme
njʉm mwan /njʉ̂m mwân/ [nɟʊ̂m mʋân] lct. gendre
njʉmam /njʉ́mǎm/ [nɟʊ́mǎm] n. 1 mon mari
njʉmdia /njʉ̌mdìà/ [nɟʊ̌mdìà] n. 3/4 éternellement