Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

n


njʉmo /njʉ́mǒ/ [nɟʊ́mǒ] n. 1 ton mari
njʉŋla /njʉ̀ŋlà/ [nɟʊ̀ŋəlà] n. 3/4 descendant
njʉʉ /njʉ̀ʉ́/ [nɟʊ̀ʊ́] n. 3/4 porc-épic (Atherus africanus)
njwɨ̀a /njwɨ̀á/ [nɟʏ̀á] n. 3/4 lavé
njwɨɨ /njwɨ́ɨ̀/ [nɟʏ̂:] n. 1/2 roi
njwɨɨ bɨzima /njwɨ́ɨ̀ bɨ̀zìmà/ [nɟʏ̂: bɪ̀zìmà] lct. commandant
njwɨɨ opara /njwɨ́ɨ̀ òpàrà/ [nɟʏ̂: òpàɾà] lct. chef prêtre; principal sacrificateur
njwɨɨ sikʉlʉ /njwɨ́ɨ̀ sìkʉ́lʉ̀/ [nɟʏ̂: sìkʊ́lʊ̀] lct. directeur de l'école
njwɨɨbʉr /njwɨ́ɨ̀bʉ̀r/ [nɟʏ̂:bʊ̀ɾ] n. 3/4 roi; chef supérieur
njwɨʼ /njwɨ̂ʼ/ [nɟʏ̂ʔ] n. 3/4 une personne influente
njwɨ̂ʼ mʉr /njwɨ̂ʼ mʉ̂r/ [nɟʏ̂ʔ mʊ̂ɾ] lct. personne influente
njwɨ̀ʼa /njwɨ̀ʼà/ [nɟʏ̀ʔà] n. 1/2 chef
njwɨʼa molʉa /njwɨ̀ʼà mòlʉ̀á/ [nɟʏ̀ʔà mòlʊ̀á] lct. chef de corvées
njwɨʼa-nkoo /njwɨ́ʼá-nkóó/ [nɟʏ́ʔáŋkó:] n. 3/4 miséricorde; pitié
njwɨl /njwɨ̀l/ [nɟʏ̀l] n. 3/4 habitude
njwɨr /njwɨ̀r/ [nɟʏ̀ɾ] n. 3/4 coutume; habitude
njyebnjyeb /njyêbnjyéb/ [nɟjêbnɟjéb] n. 3/4 pauvre
njyɛl /njyɛ̀l/ [nɟjɛ̀l] n. 3/4 belle-fille; bru
njyɛm /njyɛ̂m/ [nɟjɛ̂m] n. 3/4 chauve souris
njyoo /njyóò/ [nɟjô:] n. 1/2 étranger
njyoo /njyóò/ [nɟjô:] n. 3/4 fétus
njyoo /njyóò/ [nɟjô:] n. 3/4 voyage
nka /nkà/ [ŋkà] n. 1/6 plat de nourriture
nka /nká/ [ŋká] id. encerclé
nka-nka-nka /nkà-nká-nká/ [ŋkàŋkáŋká] id. encerclé