Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

n


nkaa /nkàà/ [ŋkà:] n. 1/2 chaman
nkaa /nkáá/ [ŋká:] n. 1/6 vannerie pour arrêter les porc-épics
nkal /nkál/ [ŋkál] n. 1/6 enclos
nkala /nkálá/ [ŋkálá] n. 7/8 cloche
nkala-nkala /nkàlà-nkàlà/ [ŋkàlàŋkàlà] id. accumulés
nkam /nkàm/ [ŋkàm] n. 1 raison
nkama /nkàmà/ [ŋkàmà] n. 7/8 hochet
nkan /nkàn/ [ŋkàn] n. 1/6 fondation; supports structurels d'un batiment
nkana /nkànà/ [ŋkànà] n. 7/8 ville
nkaŋalolo /nkàŋàlòlò/ [ŋkàŋàlòlò] 1n. 7/8 géant 2n. gigantesque
nkar /nkàr/ [ŋkàɾ] n. 3/4 arguments pour se défendre contre accusation
nkara /nkàrà/ [ŋkàɾà] n. 1/6 liens
nkara mobo mo nɔn /nkàrà nɔ̌n/ [ŋkàɾà nɔ̌n] lct. ligotté
nkati /nkàtì/ [ŋkàtì] n. 1 indication que la piste est dangereuse et qu'elle est barrée
nkehe /nkèhé/ [ŋkèhé] n. 1 vigile
nkele-nkele /nkèlè-nkélé/ [ŋkèlèŋkélé] n. 8 légume comestible cuite, pas amère
nkelet /nkélèt/ [ŋkélèt] id. immédiate
nkɛa /nkɛ́á/ [ŋkɛ́á] n. 3/4 fait de porter
nkɛa /nkɛ́à/ [ŋkɛ́à] n. 1/2 porteurs
nkɛa nyʉl /nkɛ́á nyʉ̂l/ [ŋkɛ́á ɲʊ̂l] lct. orgueil
nkɛʼ /nkɛ̌ʼ/ [ŋkɛ̌ʔ] n. 1/6 promesse
nkɛl /nkɛ̂l/ [ŋkɛ̂l] n. 1/2 fusil
nkɛ̌l /nkɛ̌l/ [ŋkɛ̌l] n. 1/6 met fait à base de nùo
nkɛl-jobo /nkɛ̂l-jóbò/ [ŋkɛ̂lɟóbò] n. 1/2 tonnerre
nkɛŋlɛm /nkɛ̀ŋlɛ̀m/ [ŋkɛ̀ŋəlɛ̀m] id. ouvertement