Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

p


piekuo /píèkúó/ [píèkúó] n. 7/8 derrière des maisons
pihe /píhè/ [píhè] adv. derrière
piii /pìíí/ [pǐ:] id. 1disparu par magique 2tous à la fois
piiia /pìììà/ [pì:ìà] id. en paix
piʼ /pîʼ/ [pîʔ] n. 1/2 rein
piʼa /píʼá/, /píʼ/ [píʔápíʔ] n. 3/4 touché
piʼi /píʼì/ [píʔì] id. bien établi
piʼla /pìʼlá/ [pìʔəlá] n. 3/4 percé
piʼlɨ /píʼlɨ́/ [píʔəlɪ́] id. entrer entièrement dedans
piʼrɨ /píʼrɨ̀/ [píʔəɾɪ̀] id. seul
pila /pílá/ [pílá] n. 3/4 enroulé
pim /pîm/ [pîm] n. 1 résolution
pim /pǐm/ [pǐm] n. 1 poussière
pim /pím/ [pím] id. completement
pine /pínè/ [pínè] n. 7/8 singe mone (Cercopithecus mona)
pipil /pípîl/ [pípîl] n. 7/8 esp. de poisson
pir /pìr/ [pìɾ] n. 7 soufre
pira /pírǎ/ [píɾǎ] id. tous morts
pire-pire /pìrè-pìrè/ [pìɾèpìɾè] id. proche
pɨbɨbɨ /pɨ́bɨ́bɨ́/ [pɪ́bɪ́bɪ́] id. haut
pɨbɨbɨ /pɨ́bɨ́bɨ́/ [pɪ́bɪ́bɪ́] id. vite
pɨe-e-pɨe /pɨ̀é/ [pɪ̀é] id. jaunâtre
pɨɨ /pɨ́ɨ́/ [pɪ́:] n. 1/6 plaie
pɨʼ /pɨ̀ʼ/ [pɪ̀ʔ] n. 1/6 intelligence
pɨʼa /pɨ́ʼá/ [pɪ́ʔá] n. 3/4 fait de toucher