Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

p


pulum /púlùm/ [púlùm] id. en désordre éparpillé
pulʉm /pùlʉ̂m/ [pùlʊ̂m] n. 7/8 1messager armé d'un roi 2militaire; gendarme
pum /pùm/ [pùm] n. 3/4 nuit
pum e pum /pùm è pùm/ [pùm è pùm] lct. pendant toute la nuit; le longue de la nuit
pumo /púmó/ [púmó] adj. 1blanc (c.1,1a,3,7) 2blancs (c.10)
pumo /pùmò/ [pùmò] n. 3/4 bois sec, debout
pumo-pumo /pùmò/ [pùmò] id. blanc
puno /púnò/ [púnò] n. 7/8 chair
puŋa /pùŋà/ [pùŋà] n. 7/8 foule
puo /pùò/ [pùò] n. 7/8 singe de Brazza (Cercopithecus neglectus)
pupu /pùpú/ [pùpú] n. 1 farine
pupul /pùpùl/ [pùpùl] n. 7/8 poumon
pupumo /púpúmó/ [púpúmó] n. blanc
pupupu /púpúpú/ [púpúpú] id. propre
pura /pùrá/ [pùɾá] n. 7/8 plaintes; charges
puro /pùrò/ [pùɾò] n. 7/8 vieux; usagé
puum /pùûm/ [pǔ:̀m] id. 1propre 2blanc
puuu /pùùù/ [pù:] id. en paix
/pʉ̂/ [pʊ̂] n. 1/2 rongeur
pʉm /pʉ́m/ [pʊ́m] n. 3/6 mollet
pʉpoʼlʉ /pʉ́póʼlʉ́/ [pʊ́póʔəlʊ́] n. 3/4 une personne parasite
pʉr /pʉ̂r/ [pʊ̂ɾ] n. 7 oppression; persécution
pʉrʉ /pʉ́rʉ́/ [pʊ́ɾʊ́] n. 7/8 coquille de la tortue
pwaʼ /pwàʼ/ [pʋàʔ] n. 1/2 igname
pwɨpwɨh /pwɨ́pwɨ̂h/ [pʏ́pʏ̂h] n. 3/4 paresseux