Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

p


pya /pyǎ/ [pjǎ] n. 7 ridicule
pya-pya /pyâ-pyâ/ [pjâpjâ] id. douleurs aigues
pyaaa /pyààà/ [pjà:à] id. peu
pyah /pyǎh/ [pjǎh] id. plat ou en faible pente
pyàl /pyàl/ [pjàl] n. 3/4 examens; contrôle; diagnostique
pyala /pyálá/ [pjálá] n. 3/4 arrivée
pyaŋa /pyàŋá/ [pjàŋá] n. 7/8 comédie
pyeh /pyêh/ [pjêh] n. 1 mépris
pyɛb /pyɛ́b/ [pjɛ́b] n. 7/8 cicatrice
pyɛba /pyɛ̀bà/ [pjɛ̀bà] n. 7/8 balaie
pyɛɛɛ /pyɛ̀ɛ̀ɛ̀/ [pjɛ̀:ɛ̀] id. paix
pyɛldweh /pyɛ̀ldwèh/ [pjɛ̀ldɥèh] id. ouvertement; en publique; à la belle étoile
pyoo /pyóò/ [pjô:] n. 1 ombre
pyɔɔ /pyɔ́ɔ̀/ [pjɔ̂:] n. 1/2 avocat