Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

s


san /sǎn/ [sǎn] n. 3/4 souris (Rattus)
sana /sánà/ [sánà] n. 1/2 pagne
sana /sànà/ [sànà] n. 7/8 harpe
saŋ /sàŋ/ [sàŋ] n. 3/4 chordes
saŋ /sàŋ/ [sàŋ] n. 3/4 mèche
saŋ /sáŋ/ [sáŋ] n. 3/4 1saint 2pur
saŋ /sàŋ/ [sàŋ] n. 3/4 pièce d'argent
saŋ mɔn /sǎŋ mɔ̌n/ [sǎŋ mɔ̌n] lct. pièce d'argent
saŋ mʉr /sáŋ mʉ̂r/ [sáŋ mʊ̂ɾ] lct. saint
saŋ-saŋ /sáŋ-sáŋ/ [sáŋsáŋ] id. 1pur 2avec acuité
sawala /sàwàlà/ [sàʋàlà] n. 7/8 briquet
sebe /sébé/ [sébé] n. 1/2 trompette
sehe /séhé/ [séhé] id. comme un mort
seŋ /sèŋ/ [sèŋ] n. 7/8 plat
ser /sêr/ [sêɾ] n. 1/2 chemise
sɛa /sɛ́á/ [sɛ́á] n. 3/4 fait de
si // [] 1n. 1/6 terre 2n. 1 en bas
si // [] n. 3/4 poudre moulu
// [] n. quelquonque; X; inconnu
si e si /sí è sí/ [sí è sí] lct. partout
si mocyɛʼ /sí mòcyɛ̀ʼ/ [sí mòcjɛ̀ʔ] lct. terre fertile
si nwa /sí nwâ/ [sí nʋâ] lct. 1le monde 2la terre
si tiila /sí tììlà/ [sí tì:là] lct. terre promise
sia /síà/ [síà] n. 1/2 chaise
siesie /sìèsíè/ [sìèsíè] 1n. 3/4 en face de 2n. approximativement