Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

s


sihe /sìhé/ [sìhé] n. 3/4 artère; tendon
sihe /síhé/ [síhé] n. 3/4 esp. d'arbre dont on utilise l'écorce pour condiment
sii /síì/ [sî:] n. 3/4 chat tigre; genette servaline (Genetta servalina)
siiime /sìììmé/ [sì:ìmé] id. calme
siila /síìlà/ [sî:là] n. 1/2 changeur
siilʉ /síìlʉ̌/ [sî:lʊ̌] id. vidée; dévastée
sikuo /síkúó/ [síkúó] n. 7/8 portique; sous le toit dehors
sikʉlʉ /sìkʉ́lʉ̀/ [sìkʊ́lʊ̀] n. 7/8 1thème; enseignement 2école
siʼe /sìʼè/ [sìʔè] n. 7/8 feu
sile /sìlè/ [sìlè] n. 3/4 1fille adulte 2fille
sile mo /sìlè mó/ [sìlè mó] lct. fille de
silpah /sîlpàh/ [sîlpàh] n. 1/2 sandales
simir /sìmîr/ [sìmîɾ] n. 7/8 ciment
simsim /sìmsìm/ [sìmsìm] (nguma) n. 1/2 fixe; certaine; particulier
sinbe /sìnbé/ [sìnbé] id. debout
sine /síné/ [síné] n. 3/4 tresses
sini /sínì/ [sínì] n. 3/4 sou; centime
siŋa /sìŋá/ [sìŋá] n. 3/4 fil à coudre épais
sisim /sísǐm/ [sísǐm] n. 3/4 esprit
sisîm /sìsîm/ [sìsîm] n. 7/8 ombre; silhouette
sitam /sìtâm/ [sìtâm] n. 7/8 sceau
sitɔʼ /sìtɔ̂ʼ/ [sìtɔ̂ʔ] n. 7/8 1inventaire 2chaussette
sɨa /sɨ́ǎ/ [sɨ́ǎ] n. 7/8 chose
sɨʼ /sɨ̂ʼ/ [sɪ̂ʔ] n. 7 chose
sɨnɨ /sɨ́nɨ̌/ [sɪ́nɪ̌] n. 7/8 cela