Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

s


sɨŋ /sɨ̀ŋ/ [sɪ̀ŋ] id. fort
sobo /sóbò/ [sóbò] n. 7/8 savon
soho /sòhó/ [sòhó] n. 3/4 jeune homme
soho mo /sòhó mó/ [sòhó mó] lct. fils de
soja /sójà/ [sóɟà] n. 7/8 militaire
soʼo /sóʼò/ [sóʔò] n. 7/8 lézard
solo /sòlò/ [sòlò] n. 3/4 banane mure
sololo /sòlòlò/ [sòlòlò] id. indemne
sólóló /sólóló/ [sólóló] id. lisse
sono /sónò/ [sónò] n. 1/2 1dimanche 2semaine
sono /sónó/ [sónó] n. 3 infant né hors le moment voulu
sɔa-sɔa id. beau à voir et souriant
sɔʼɔ /sɔ́ʼɔ̂/ [sɔ́ʔɔ̂] n. 7/8 chose
sɔm /sɔ̂m/ [sɔ̂m] n. Demidoff's galago (Galago demidoffi pusillus)
sɔŋ /sɔ́ŋ/ [sɔ́ŋ] n. 1/2 père
sɔŋ mpam /sɔ́ŋ mpám/ [sɔ́ŋ mpám] lct. grand-père
sɔɔ /sɔ̀ɔ́/ [sɔ̌:] n. 7/8 fruit sauvage
sɔɔlʉ /sɔ́ɔ̀lʉ̀/ [sɔ̂:lʊ̀] n. 3/4 1chose qui vous manque 2la recherche
sɔɔɔ /sɔ́ɔ́ɔ́/ [sɔ́:ɔ́] id. pur
/sʉ́/ [sʊ́] n. 3/4 paille
/sʉ̀/ [sʊ̀] n. 7/8 placenta
sʉa /sʉ̀à/ [sʊ̀à] n. 7/8 moelle du palmier
sʉa /sʉ́á/ [sʊ́á] n. 3/4 manche
Sʉa Zwɨɨ /sʉ́á zwɨ́ɨ̀/ [sʊ́á zʏ̂:] lct. Pléiades et Orion
sʉhʉ /sʉ̀hʉ̀/ [sʊ̀hʊ̀] n. 7/8 joie