Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

s


sʉʼ /sʉ̀ʼ/ [sʊ̀ʔ] n. 7/8 temps; fois
sʉʼ /sʉ̂ʼ/ [sʊ̂ʔ] n. 7/8 moustac (Cercopithecus cephus cephus)
sʉʼlʉ /sʉ̂ʼlʉ̀/ [sʊ̂ʔəlʊ̀] n. 3/4 troubles
sʉlʉlʉ /sʉ́lʉ́lʉ́/ [sʊ́lʊ́lʊ́] id. clairement
sʉm /sʉ̀m/ [sʊ̀m] n. 3/4 1cours d'eau 2lit d'un marigot
sʉm /sʉ̀m/ [sʊ̀m] n. 3/4 chasse aux chiens
sʉn /sʉ̌n/ [sʊ̌n] n. 3/4 chair
sʉn ngwar /sʉ̀n ngwár/ [sʊ̀n ŋgʋár] lct. une seule chair
sʉnʉnʉ /sʉ́nʉ́nʉ́/ [sʊ́nʊ́nʊ́] id. rigide
sʉŋ /sʉ̀ŋ/ [sʊ̀ŋ] n. 3/4 herbe sauvage
sʉsʉ /sʉ́sʉ̂/ [sʊ́sʊ̂] n. 3/4 rosée
sʉsʉ /sʉ́sʉ́/ [sʊ́sʊ́] n. 3/4 important
sʉsʉ mʉr /sʉ́sʉ́ mʉ̂r/ [sʊ́sʊ́ mʊ̂ɾ] lct. personne importante
sʉsʉʼ /sʉ̀sʉ̀ʼ/ [sʊ̀sʊ̀ʔ] n. 7/8 thé
swɨh /swɨ́h/ [sʏ́h] n. 3/4 souffle
swɨh /swɨ̂h/ [sʏ̂h] n. 7/8 écureil (Funisciurus lemniscatus ou F. auriculatus)
swɨh tiʼ /swɨ́h tìʼ/ [sʏ́h tìʔ] lct. souffle de vie
swɨɨ /swɨ́ɨ́/ [sʏ́:] n. 3/4 récipient d'eau
swɨɨ /swɨ̀ɨ̀/ [sʏ̀:] n. 7/8 saison
sye /syè/ [sjè] n. 3/4 insecte (esp.)
syeh /syéh/ [sjéh] n. 3/4 piste
syem /syém/ [sjém] n. 3/4 péché
syɛɛ /syɛ́ɛ́/ [sjɛ́:] n. 7/8 travail
syɛɛ-cyeele /syɛ̀ɛ̀-cyéèlé/ [sjɛ̀:cjê:lé] n. 3/4 la personne qui béni
syɛɛla /syɛ́ɛ́lá/ [sjɛ́:lá] n. 7/8 1geste 2événement