Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

s


syɛɛla apum /syɛ́ɛ́la ápùm/ [sjɛ́:la ápùm] lct. un acte néfaste
syɛɛla ebebe /syɛ́ɛ́lá ébébè/ [sjɛ́:lá ébébè] lct. mauvais acte
syɛɛla mɨsyem /syɛ́ɛ́lá mɨ́syém/ [sjɛ́:lá mɪ́sjém] lct. les péchés
syɛɛla ocɨcyel /syɛ́ɛ́lá ócɨ̂cyěl/ [sjɛ́:lá ócɪ̂cjěl] lct. œuvre juste
syɛɛla ozyɛhozyɛh /syɛ́ɛ́lá ózyɛ́hózyɛ́h/ [sjɛ́:lá ózjɛ́hózjɛ́h] lct. œuvres d'injustice
syɛʼ /syɛ̌ʼ/ [sjɛ̌ʔ] n. 7/8 mandrille (Mandrillus sphinx)
syɛl /syɛ̂l/ [sjɛ̂l] (kuʼ) n. 1/2 travailleur
syɛl /syɛ́l/ [sjɛ́l] n. 7/8 liane qui blesse
syɛ̀l /syɛ̀l/ [sjɛ̀l] n. 7/8 movingui
syɛl bɨsa bɨ jehe /syɛ̂l bɨ̀sá bɨ́ jéhè/ [sjɛ̂l bɪ̀sá bɪ́ ɟéhè] lct. thaumaturge; faiseur de miracles
syɛl ebebe /syɛ̂l èbébè/ [sjɛ̂l èbébè] lct. pécheur
syɛl mɨfyɛba /syɛ̂l mɨ̀fyɛ̀bà/ [sjɛ̂l mɪ̀fjɛ̀bà] lct. adultère
syɛl mɨsyem /syɛ̂l mɨ̀syém/ [sjɛ̂l mɪ̀sjém] lct. pécheur
syɛl mosa /syɛ̂l mòsâ/ [sjɛ̂l mòsâ] lct. serviteur
syɛl mosa mʉma /syɛ̂l mòsâ mʉ̀má/ [sjɛ̂l mòsâ mʊ̀má] lct. servante
syɛl mosima /syɛ̂l mòsìmá/ [sjɛ̂l mòsìmá] lct. opérateur des miracles; thaumaturge
syɛm /syɛ̌m/ [sjɛ̌m] n. 3/4 piège
syɛma /syɛ́má/ [sjɛ́má] n. 3/4 étendu
syoblʉ /syôblʉ̌/ [sjôbəlʊ̌] n. 3/4 le malade
syoʼ /syôʼ/ [sjôʔ] n. 7/8 foie
syoʼ /òsyôʼ/ [sjôʔ] n. 1/2 termite