Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

t


teme pum /témé pùm/ [témé pùm] lct. minuit
temebɛhɛ /témèbɛ̀hɛ̀/ [témèbɛ̀hɛ̀] n. 7/8 au centre de la court
temezi /témèzǐ/ [témèzǐ] n. 7/8 mi-chemin
tene /ténè/ [ténè] n. 1/2 moustiquaire
tɛba /tɛ̀bà/ [tɛ̀bà] n. 1/2 celui qui fait l'acte sexuel
tɛʼa /tɛ́ʼá/ [tɛ́ʔá] n. 3/4 organisé
tɛn /tɛ̂n/ [tɛ̂n] num.card cinq (c.10)
tɛn /tɛ̂n/ [tɛ̂n] num.ord. cinquième (c.1,1a,3,7)
ti // [] n. 7/8 interdits; prohibition; interdiction; loi
// [] n. 1/2 qqn libre; seigneur
// [] n. 1/2 beau-parent d'un homme
tǐ mʉma /tǐ mʉ̀má/ [tǐ mʊ̀má] lct. belle-mère (d'un ego masculin)
tǐ mʉrʉm /tǐ mʉ̀rʉ̂m/ [tǐ mʊ̀ɾʊ̂m] lct. le beau-père (d'un homme)
tia /tíá/ [tíá] n. 1/6 question
tia /tìá/ [tìá] n. 3/4 tissé
tia /tíá/ [tíá] adj. 1petit (c.1,1a,3,7) 2petits (c.10)
tǐam /tìâm/ [tìâm] n. 1 mon beau-père (d'un ego masculin); ma belle-mère (d'un ego masculin)
tibe-si /tíbè-sí/ [tíbèsí] n. pied
tie /tìè/ [tìè] n. 1 1sud 2avale
tie nko dobo lé eja ɛ /tìé nkò dóbó lé èjâ ɛ̌/ [tìé ŋkò dóbó lê:ɟâ ɛ̌] lct. sud-ouest
tie nko dobo lé emʉa ɛ /tìé nkǒ dóbó lé èmʉ̀à ɛ̌/ [tìé ŋkǒ dóbó lê:mʊ̀à ɛ̌] lct. sud-est
tii-pyaa n. esp. d'oiseau
tiila /tììlá/ [tì:lá] n. 3/4 attaché; être décidé; être décrété
tíila /tíílá/ [tí:lá] n. 7/8 persécution; vice