Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

t


tin /tín/ [tín] n. nord
tin nko dobo lé eja ɛ /tín nkǒ dóbó lé èjâ ɛ̌/ [tín ŋkǒ dóbó lê:jâ ɛ̌] lct. nord-ouest
tin nko dobo lé emʉa ɛ /tín nkǒ dóbó lé èmʉ̀à ɛ̌/ [tín ŋkǒ dóbó lê:mʊ̀à ɛ̌] lct. nord-est
tina /tínǎ/ [tínǎ] adv.
tina /tìná/ [tìná] n. 3/4 essuyé
tina /tíná/ [tíná] n. 7/8 obligation
tiŋlɨ /tìŋlɨ̀/ [tìŋəlɪ̀] n. 7/8 petite claie ronde
tǐo /tìô/ [tìô] n. 1 ton beau-père (d'un ego masculin); ta belle-mère (d'un ego masculin)
tir /tír/ [tíɾ] n. 1/2 animal
tir diʼ /tír dǐʼ/ [tíɾ dǐʔ] lct. animal sauvage
tir kwar /tír kwár/ [tíɾ kʋáɾ] lct. animal domestique
tir monyan /tír mònyàn/ [tíɾ mòɲàn] lct. animal féroce
tir mopɔrʉ /tír mòpɔ̀rʉ̀/ [tíɾ mòpɔ̀ɾʊ̀] lct. animal aux sabots
tir motɔrʉ /tír mòtɔ̀rʉ̀/ [tíɾ mòtɔ̀ɾʊ̀] lct. animal aux griffes
tir ndɨ etiʼe tin ɨ /tír ndɨ́ ètìʼè tín ɨ́/ [tíɾ ndɪ́ ètìʔè tín ɪ́] lct. animal terrestre
tire /tìré/ [tìɾé] id. en proximité proche
tire /tíré/ [tíɾé] n. 1 persévérance
titia /tîtíâ/ [tîtíâ] n. 1/2 petit
titil /títîl/ [títîl] n. 1/2 silencieux
tîtil /tîtǐl/ [tîtǐl] n. 7/8 morceau
titima /tìtímà/ [tìtímà] n. 7/8 bateau; navire
titir /tìtír/ [tìtíɾ] n. 1 vendredi
tititi /tìtìtì/ [tìtìtì] id. souvent
/tɨ̂, tɨ̀, tɨ̂/ [tɪ̂, tɪ̀, tɪ̂ʔ] adv. ça; là
/tɨ́/ [tɪ́] v. laisse parler un qui sais plus