Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

t


/tɨ̀/ [tɪ̀] id. completement
tɨa /tɨ́à/ [tɪ́à] n. 1/2 guide
tɨɨ /tɨ́ɨ́/ [tɪ́:] n. 1/6 conseil
tɨʼlɨ /tɨ̀ʼlɨ̀/ [tɪ̀ʔəlɪ̀] id. abondance
tɨla /tɨ́là/ [tɪ́là] n. 1/2 tailleur
tɨŋ /tɨ́ŋ/ [tɪ́ŋ] id. plein
tɨtam /tɨ́tám/ [tɪ́tám] n. 7/8 gombo
tɨtoʼo /tɨ̂tòʼó/ [tɪ́tòʔó] n. 1/2 zéro; néant; vanités; nullement
tɨtoʼo mogor /tɨ́tòʼó mògôr/ [tɪ́tòʔó mògôɾ] lct. sans rendement; sans profit; sans bénéfice; bredouille
to kœb ó /tó kœ̀b ó/ [tó kœ̀b ó] lct. 1parallèlement 2pourtant
to kumo é /tó kùmò é/ [tó kùmò é] lct. jusqu'à
to-toʼ /tó-tôʼ/ [tótôʔ] adv. etc.
tob /tôb/ [tôb] n. 3 marche dans l'eau
tobo /tóbó/ [tóbó] num.ord. sixième
tobo /tóbó/ [tóbó] num.card six
tœa /tœ́á/ [tœ́á] n. 3/4 départ
tœa /tœ́à/ [tœ́à] n. 7/8 taxe; impôt
toloŋo /tólóŋó/ [tólóŋó] n. 7/8 en étages
toloŋo mbɛr /tólóŋó mbɛ̌r/ [tólóŋó mbɛ̌ɾ] lct. maison en étages
tolɔɔ /tólɔ́ɔ̀/ [tólɔ̂:] n. 1 nombre
tom /tòm/ [tòm] n. 7/8 bagarre
tom /tòm/ [tòm] n. 3/4 prémices; premiers produits
tomlo /tómló/ [tóməló] n. 3/4 arbre enflammé
tomlo duulʉ /tómló dúùlʉ̌/ [tóməló dû:lʊ̌] lct. colonne de nuée
tomlo siʼe /tómló sìʼè/ [tóməló sìʔè] lct. colonne de feu